FCC i USA avslog på grått papper
förslag att tillåta krypterad amatörradio

Posted by Erik SM7DZV on 14 september, 2015 in Nyheter |
FCC Weblogo

FCC – USA:s motsvarighet till PTS – avslog på grått papper  för två år sedan ett förslag om att tillåta krypterade amatörradiosändningar.

 — Av Erik SM7DZV —

FCC, Federal Communications Commission, i USA behandlade för två år sedan ett förslag från en radioamatör, som ville göra det tillåtet att använda krypterade meddelanden i amatörradiosändingar. Förslaget tog fasta på radiokommunikation  vid katastofer och olika former av nödsamband. Förslagsställaren avsåg att skydda nödställdas personliga integritet.

Såväl den stora amerikanska amatörradioorganisationen ARRL, med mer än 160 tusen medlemmar, som FCC avvisade förslaget att tillåta krypterade amatörradiosändningar. Amatörradiotrafik ska vara självreglerande och öppen. Alla måste kunna höra vad som sänds, resonerade myndigheten.

FCC avslog förslaget på gått papper.

FCC, Federal Communications Commission,  är den myndighet som i USA övervakar all radiotrafik. FCC är därmed tillsynsmyndighet för all amatörradio i USA. Vi har under de senaste månaderna rapporterat om hur FCC har dömt radioamatörer till kraftiga böter för att ha sänt utan att ha angett sin stationssignal, för att ha vållat avsiktliga störning för andra och för andra olika brott mot gällande trafikbestämmelser.

Ville kryptera katastrofsamband
För två år sedan skrev en amerikansk radioamatör till FCC och ville att radioamatörer, som deltar i olika katastrof- eller räddningsnät, skulle tillåtas  kryptera innehållet i meddelandena. Radioamatören menade att medicinska och andra personliga uppgifter som  räddningsledning eller sjukvården behövde under räddningsarbetet var integritetskänsliga och därför behövde skyddas.

FCC gjorde en ytterst noggrann utredning och tog in yttranden från myndigheter och organisationer. Bland dem som yttrade sig fanns ARRL. FCC sammanfattar ARRL:s yttrande i frågan (Punkt 5 i beslutet):

ARRL: Förslaget skulle inte innebära någon fördel för amatörradion
I detta sammanhang argumenterar ARRL att ”det finns ingen grund att anta att kryptering av sändningar, i syfte att dölja deras innehåll, i syfte att vidmakthålla och utveckla amatörradions användning vid katastof- och räddningskommunikation.”

”Vet ingen som tackar nej till hjälp från radioamatörer”
FCC skriver att man inte känner till någon organisation eller myndighet, med ansvar för räddningsverksamhet, som skulle vara ovillig eller tveksam att använda amatörradio som del av deras kommunikationplan därför att amatörradiostationer inte kan sända kodade eller krypterade meddelanden. Slutligen, konstaterar FCC, att nästan ingen organisation verksam inom området allmän säkerhet inkommit med kommentarer till stöd för förslaget.

Skydda amatörradio mot kommersialisering
Kommissionen pekar (punkt 6 i beslutet) på att den befintliga regeln i radioreglementet avser att skydda amatörradions ickekommersiella egenskap genom att förbjuda vissa sändningsformer. FCC skriver:

”Det första skyddet emot exploatering  av amatörradion är att amatörradion är självreglerande. Som framhållits i ett stort antal kommentarer har amatörradion en lång tradition och stor hängivenhet att upprätthålla distinktionen mellan amatörradio och annan radioverksamhet.

För att kunna försäkra sig om att amatörradion förblir icke-kommersiell och självreglerande , måste amatörradiostationerna vara kapabla att följa andra amatörradiostationers trafik. Innehållet i kodade meddelanden är emellertid kända enbart av de stationer som har den kod som används för att koda meddelandet. I fallet med krypterade meddelanden är innehållet enbart känt för stationer som har krypteringsalgoritmen eller nyckeln.

7. Därför, medan förslaget skulle kunna utveckla en sida av amatörradion — värdet av frivilligt icke-kommersiellt arbete i nödsituationer — skulle det underminera andra sidor av amatörradioverksamheten.”

Avslag på grått papper
FCC avslutar därför med att ge förslaget avslag på grått papper.

 

LÄNK:

FCC Federal Communications Commission

 

BILAGOR, pdf-filer för nedladdning:

FCC:s analys och beslut: DA-13-1918A1

Radioamatörens argumentation för och förslag till regeländring.
RM-11699 03-28-2013 Encryption of Amateur Radio Communications 7022424684

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com