Analys: PTS och vägen till svenska
krypterade amatörradiosändningar

Posted by Erik SM7DZV on 15 september, 2015 in Nyheter |
Kryptomassa_0001

Exempel på kryptotext. Endast sändaren och mottagaren vet vad som döljs.

– Av Erik SM7DZV –

 

Uppdaterat 2015-09-15 klockan 0750.

För fyra dagar sedan uppmärksammade Amatörradionyheterna det svar som Post- och Telestyrelsen, PTS, skickat till SSA på frågan om det är tillåtet för svenska radioamatörer att kryptera innehållet i sina sändningar. I mejlet till SSA skriver PTS att det är tillåtet att kryptera innehållet i amatörradiomeddelanden. Det avgörande är att det framgår vilken station det är som sänder.

PTS svar till SSA avslöjar tre orsaker till att Sverige nu plötsligt går i bräschen bland världens länder för att radioamatörer ska få sända krypterade meddelanden: För det första juridisk stelbenthet. För det andra att PTS kunde ha agerat annorlunda när juristerna hamnade fel, samt för det tredje att PTS handläggare inte förefaller känna till skillnaden mellan kodade och krypterade meddelanden

Genom sitt beslut går PTS nu kontrakurs, åt diametralt motsatt håll, jämfört med mäktiga amerikanska FCC. I sitt beslut redovisar FCC bland annat skillnaden mellan kodade och krypterade meddelanden. Frågan är om PTS hade fattat samma beslut som nu, ifall den svenske handläggaren också hade kunnat skilja mellan kodat och krypterat.

Televerkets författningssamling B90 hade ett uttryckligt förbud mot att sända krypterade amatörradiomeddlanden. Under övergången från Televerket till Post- och Telestyrelsen rensades författningarna som reglerade amatörradion. Regler som uppfattades som självklara eller onödiga togs bort. Förbudet mot kryptering var en sådan.

Stelbent juridik
Det förefaller finnas tre skäl till att PTS har slagit in på kontrakurs: I botten ligger en stelbent juridisk tolkning, som grundas på att en förbudsregel ansågs onödig och rensades bort för länge sedan. Det gjorde ingenting. Frågan har inte aktualiserats och radioamatörerna har rättat sig efter praxis.

Men plötsligt leder frånvaron av förbudet mot kryptering till att statens jurister ser frågan som ”oreglerad” och därmed tillåten. Redaktionen känner inte till, varför frågan över huvud taget aktualiserades.

PTS i galen tunna
För det andra har i den situationen PTS, som mycket väl känner till såväl amatörradio som det internationella radioreglementet, hoppat i galen tunna. I den situation som uppstod hade PTS kunnat välja mellan att påtala juristernas misstag och föreslå att regeln om förbud mot krypterad amatörradio anpassas till praxis och internationella regler. Den andra möjligheten hade varit att PTS hade valt att förbigå juristernas klavertramp med tystnad. PTS kunde ha blundat, låtsas som ingenting och fortsatt tillämpa praxis.

PTS rättade in sig i ledet
I stället valde PTS att rätta in sig i ledet. Myndigheten skriver en ny fråga som blivande radioamatörer ska utsättas för, och man visar med tydlig pinsamhet i sitt ”förtydligande” till SSA att frågan är felaktigt formulerad, och att man inte ens själv vet hur man ska svara. Hade frågan varit rätt formulerad, hade svaret till SSA inte behövt innehålla en flera rader lång brasklapp.

Skillnaden mellan kodat och krypterat
För det tredje förefaller PTS handläggare ha ytterligt diffusa uppfattningar om skillnaden mellan kodade och krypterade meddelanden.

Juristlogik: Inte förbjudet – Alltså tillåtet
I lagtexter regleras vad som är förbjudet. Det är fullkomligt ogörligt att skriva en lagtext som räknar upp allt som är tillåtet inom olika områden och verksamheter.  Jurister utgår därför normalt från att allt är tillåtet, som inte är uttryckligen förbjudet i lag eller förordning.

ITU RR saknar rättsverkan
Att ITU RR har förbud mot kryptering i internationella meddelanden mellan radioamatörer saknar rättsverken. Det tar regeringens jurister därför ingen hänsyn till. De har uppenbarligen inte heller tagit någon hänsyn till att det i Sverige finns praxis sedan amatörradions första provningstecken sändes, att kryptering av amatörradiomeddelanden är förbjuden. Denna praxis grundas på Televerkets föreskrifter och verkets strikta övervakning av amatörradiotrafiken. Ingen svensk radioamatör skulle, fram tills nu, ens drömma om att kryptera sina meddelanden.

Ingen hänsyn till omvärlden
Juristerna tar inte heller hänsyn till vår omvärld: Vår efterforskning har inte visat något annat enda land där krypterad amatörradio är explicit tillåten. Det beror naturligtvis på, som ovan antytts, att det inte går att räkna upp allt som är tillåtet i en lagtext. Förbuden kommer efter hand, när lagstiftaren upptäcker sådana aktiviteter som ur samhällelig synpunkt uppfattas som icke önskvärda. Lagstiftaren kan då gå in och göra anpassningar av gällande lagstiftning. Det finns därför en förklaring till att krypterade amatörradosändningar inte är uttryckligen tillåtna. Vi har inte kunnat klarlägga i hur många länder frågan om kryptering av amatörradiomeddelanden är oreglerad på samma sätt som i Sverige. Däremot finns förbud mot krypterad amatörradio inskrivet i ett stort antal länders bestämmelser. Se till exempel vår artikel om FCC beslut 2013: Länk

PTS lägger in brasklapp
Juristerna har inte tagit hänsyn till att amatörradio är en internationell hobby och att radiovågor inte gör halt vid nationsgränser. Det känner däremot Post- och Telestyrelsen till. Det är därför myndighetens handläggare lägger in brasklappen om att PTS  författningssamling bara reglerar svenska förhållanden och skriver i mejlet till SSA: ”…  så är det lämpligt att följa det som står i ITU RR också vid sändningar som kan höras i andra länder eftersom man inte vet vad som gäller i de andra länderna.”

Det är ett intressant och nog så viktigt svar. PTS svar på SSA:s fråga är Ja, kryptering är tillåten, men ändå lite nej…

Sverige går i bräschen för krypterad amatörradio
Vi har inte kunnat hitta något land än Sverige, där tillsynsmyndigheten utifrån frånvaron av en uttalad förbudsregel gjort ett motsatsslut och därefter förklarat att kryptering är tillåten. Sverige går därmed i bräschen för att radioamatörer ska tillåtas kryptera innehåll i amatörradiosändningar.

PTS handläggare kan inte skilja mellan kodat och krypterat
Av svaret till SSA framgår ett annat uppseendeväckande förhållande. PTS handläggare förefaller inte veta skillnaden mellan kodning och kryptering.

Innehållet i kodade meddelanden känt av alla stationer som har den kod som används för att koda meddelandet. Samtliga sådana koder eller protokoll för amatörradiotrafik finns öppna, tillgängliga och nedladdningsbara från Internet, oftast utan kostnad.

I krypterade meddelanden är innehållet svårligt förvrängt, för att det ska kunna förstås enbart av avsändaren och mottagaren eller mottagarna. För att kunna göra ett krypterat meddelande begripligt krävs tillång till den maskintyp eller algoritm som använts för att täcka meddelandet samt den nyckel eller password som behövs för att ställa in maskin eller mjukvara rätt.

Handläggaren skriver i sitt svar till SSA:

”Det finns inget i LEK eller i PTSFS som förhindrar att meddelanden sänds krypterat på amatörfrekvenserna så länge det finns en anropssignal som identifierar avsändaren och som kan avläsas med kända metoder. Signaleringen på D-star eller annan digital radio liksom olika digitala moder, och för all del även CW, kan ju upplevas som krypterad för den invigde men så länge avsändaren kan identifieras genom avkodning som inte kräver en speciell nyckel eller hårdvarulösningar som inte är allmänt tillgängliga så ser jag inget hinder.”

”För all del även CW”
Handläggaren räknar upp ett antal sändningsmetoder som utnyttjar olika helt öppna protokoll för kodning. Han nämner även ”för all del även CW”. och han skriver ”så länge avsändaren kan identifieras genom avkodning som inte kräver en speciell nyckel eller hårdvarulösningar som inte är allmänt tillgängliga så ser jag inget hinder.”

Frågan handlar om kryptering, men handläggaren talar i svaret om ett antal öppna sändningsmetoder ”och för all del även CW”. Sveriges radioamatörer tackar naturligtvis PTS för dess generositet: att vi i fortsättningen får fortsätta köra RY, D-Star och till och med telegrafi, så länge användaren kan identifieras.

Kodat – inte krypterat
Det som förvirrar svenskar är förmodligen ordet ”code” på engelska, som t ex Morse code, Baudot code etcetera, alltså signalering med hjälp av på förhand kända substitut. Kodade meddelanden, det som PTS handläggare exemplifierar med i mejlet till SSA, utnyttjar sändningsmetoder med kända och öppna omvandlingsmetoder för det som sänds. Exempel på sådana ”moden” är många inom amatörradion. Inom datavärlden är de otaliga. En pdf-fil som man öppnar i en ordbehandlare ser ju ut som gallimatias, men i ett program som har omvandlingsalgoritm och -tabell är den helt öppen. Exempel på annan typ av kodning är jpeg för bilder och mp3 för audio. Ingen skulle få för sig att hävda att pdf, jpg och mp3 är krypterade meddelanden eftersom de har öppna standardiserade rutiner som används när filernas innehåll ska visas.

En avslutande fundering
Frågan är om PTS hade bestämt sig för att krypterade amatörradiomeddelanden skulle tillåtas, ifall handläggaren hade kunnat skilja mellan kodat och krypterat.

PS om den italienska Enigma-aktiviteten
Under den italienska enigmaaktiviteten den 25 september kommer meddelande att åtföljas av rotorinställningaar och uppgift om vilken maskinmodell som använts vid kodningen. Genom att nycklarna ingår i meddelandet är det inte krypterat. Det är kodat. Hade nycklarna utelämnats, då hade det rört sig om kryptering.

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com