Möte för sjunde distriktet i Jönköping

Posted by Erik SM7DZV on 14 november, 2015 in Nyheter |
DSCN0580

Ett av borden i möteslokalen: Fr.v Ingvar SM7VQA, Sven-Åle SM7EKU (skymd) ,Åke SA7BIS, Bosse SM7HZK, Ulf SM7YLU, Olof SM7HCW, Thorbjörn SM7LZQ och Rolf SM7LPE. Längst fram, med ryggen mot kameran, SVARK-medlemmen SM7TNO Jan Strand.
FOTO: Erik SM7DZV

—  Av Erik SM7DZV —

Under Bosses SM7HZK:s, DL7:s, ledning genomfördes under lördagen D7-möte i SK7AX nya klubblokal Axamo, Jönköping. Ett 25-tal radioamatörer från när och fjärran hade hörsammat inbjudan.

Jan SM7NDX, ordförande för SK7AX, hälsade välkommen och gav en kort resumé över hur man skapat sin enastående nya klubbstuga. Jan skildrade hur man gått från situationen för fyra år sedan, när kommunen bestämde sig för att chockhöja hyran för Vissmålen, Huskvarna, till helt nyligen, när den nya klubbstugan i Axamo stod invigningsklar. Mötet uttryckte genom DL7 sin stora uppskattning av klubbens arbete.

Tyngdpunkten på mötet kom att handla om provfrågor och rättning.

DSCN0577

Jan SM7NDX hälsar välkommen till distriktsmötet i Jönköping.

Kenneth SA7AKU kontaktperson mot scouterna
På dagordningen förkom inledningsvis sedvanliga formalia, inklusive genomgång av föregående protokoll. Därefter beslutade mötet att utse Kenneth Roswall SA7AKU från Arlöv som distriktets kontaktperson som mot scoutföreningarna inom distriktet. Önskemål fanns även att utse en person/ansvarig för kontakterna gentemot skolor inom distriktet, men någon sådan person fanns inte tillhanda. Mötet beslöt att be klubbarna lokalt att inventera och föreslå kandidater för detta uppdrag och därefter lämna förslagen vidare till Bosse SM7HZK/D7 för beslut vid nästkommande distriktsmöte.

DX-ringen
En ytterligare fråga som inte fick något svar var John-Iwars SM7CRW:s önskemål om att hitta någon som är beredd att ta över och hålla i den DX-ring, som John-Iwar sänt under många år. Även den nomineringen återremitterades till distriktets klubbar och till andra intresserade. Den som har förslag på lämpliga personer uppmanas lämna dess till DL7.

Mötets tyngdpunkt- Provfrågor och provförrättningar
Mötets tyngdpunkt kom  att handla om det möte för distriktsledare och SSA-funktionärer som genomfördes i Stockholm sista veckohelgen i september. Det mötet handlade till stor del om provfrågor och certifikatprov för nya  radioamatörer. Redovisningen handlade dels om själva provfrågorna dels om formerna för själva provförfarandet.

Bisittare
En av nymodigheterna har handlat om att provförrättaren ska ha en bisittare som ska garantera att provet och rättningen har gått rätt till. Åsikter som framfördes under mötet var att gemensamma regler för hur proven ska genomföras ska tillämpas i hela landet.  Ett av kraven var att samtliga prov ska rättas direkt efter provtillfället, samt att det vore bättre ifall SSA satsade på genomgångar för provförrättarna så att formerna för proven blir desamma oavsett var de gernomförs. Flera mötesdeltagare uttryckte också behovet av respekt och förtroende för provförrättarna och deras arbete.  En annan fråga som togs upp var möjligheten att digitalisera såväl prov som rättning.

Vad drar PTS för lärdomar av svårigheterna?
Från provförrättare vittnades om luddiga provfrågor och svårigheter att rätta proven. Sven-Åke SM7EKU ställde frågan ifall inte PTS, som ansvarar för provfrågorna, kanske borde kunna dra en och annan lärdom eller slutsats av de omvittnade svårigheterna att rätta proven.

– Kan det möjligen vara så att luddigt formulerade provfrågor leder till onödiga svårigheter både för dem som ska genomföra proven och för provförrättarna, frågade han.  Kan det vara så att en del av de problem som redovisas skulle kunna undvikas ifall PTS såg över frågorna så att de blev entydigare och inte kunde missförstås eller misstolkas?

Nästa ditriktsmöte
Nästa distriksmöte för sjunde distriktet kommer att hålla i Eksjö.

Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com