Polisen föreslås få rätt att hacka datorer

Posted by Erik SM7DZV on 25 november, 2015 in Nyheter |
Publicerat 27 november 2015

— Av Erik SM7DZV —

Hur skulle det kännas, ifall Polisen hackade sig in i din dator?

Det finns just nu långt gångna planer att ge polisen sådana befogenheter. Planerna  motiveras bland annat med kamp mot terrorism.

Alla är oskyldiga tills dom fallit
Naturligtvis är du oskyldig. Alla är formellt oskyldiga till dess dom fallit, till och med asylsökande på  förläggningar i Västerbotten, inte sant? Men det är åklagare och domstol som kommer att besluta att din dator ska hackas. Det är personal ur Polisen som utför hantverket. Det finns polisutredningar som läcker som såll. Hur kan du vara så säker på att det som finns i din dator inte sprids till kvällstidningar och andra obehöriga? Vad skulle det få för konsekvenser för dej och din familj om innehållet i din dator plötsligt fanns på varenda löpsedel?

Både regeringen och oppositionen är överens om att göra det lättare än idag för Polisen att få rätt att hacka datorer. Förslaget motiveras av effektivitet i  bekämpningen av terror. Domstolar kan redan i dag ge Polisen sådant tillstånd.

”Hänga med i teknikutvecklingen”
Inrikesministern förklarar hur det ska gå till. Regeringen och oppositionen vill införa så kallad hemlig dataavläsning – trots att förslaget sågades redan för tio år sedan. För inrikesminister Anders Ygeman handlar det om att hänga med i teknikutvecklingen.

”Allför hysteriskt nu”
Advokatsamfundet varnar för förhastade beslut. Det är bättre att avvakta. Läget är alldeles för hysteriskt just nu.

Länkar
Artikeln i ComputerSweden om att låta polisen hacka datorer.
SVT Nyheter med Adokatsamfundets invändningar.

 


 

Detta är lagens definition av terrorbrott
Terrorbrott kan i stort sett vara vad som helst. Vad som är terrorbrott definieras i en lag från 2003, Lag (2003:148) om straff för terroristbrott. Lagens andra paragraf talar om gärningsmannens uppsåt. Lagens tredje paragraf talar om vilka gärningar som tillsammans med uppsåtet utgör terroristbrott. Eftersom texten är kort publicerar vi den i sin helhet. Här är lagens andra och tredje paragrafer:

Andra paragrafen
2 § För terroristbrott döms den som begår en gärning som
anges i 3 §, om gärningen allvarligt kan skada en stat eller
en mellanstatlig organisation och avsikten med gärningen är att
1. injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en
befolkningsgrupp,
2. otillbörligen tvinga offentliga organ eller en
mellanstatlig organisation att vidta eller att avstå från att
vidta en åtgärd, eller
3. allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande
politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala
strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisation.

Straffet är fängelse på viss tid, lägst fyra år och högst
arton år, eller på livstid. Är brottet mindre grovt, är straffet fängelse, lägst två år och högst sex år.
Om ett högre lägsta straff för gärningen har föreskrivits i
brottsbalken, gäller vad som sägs där i fråga om lägsta
straff. Lag (2009:399).

Tredje paragrafen
3 § Följande gärningar utgör terroristbrott under de förutsättningar som anges i 2 § i denna lag:
1. mord, 3 kap. 1 § brottsbalken,
2. dråp, 3 kap. 2 § brottsbalken,
3. grov misshandel, 3 kap. 6 § brottsbalken,
4. människorov, 4 kap. 1 § brottsbalken,
5. olaga frihetsberövande, 4 kap. 2 § brottsbalken,
6. grov skadegörelse, 12 kap. 3 § brottsbalken,
7. mordbrand och grov mordbrand, 13 kap. 1 och 2 §§ brottsbalken,
8. allmänfarlig ödeläggelse, 13 kap. 3 § brottsbalken,
9. sabotage och grovt sabotage, 13 kap. 4 och 5 §§ brottsbalken,
10. kapning och sjö- eller luftfartssabotage, 13 kap. 5 a § brottsbalken,
11. flygplatssabotage, 13 kap. 5 b § brottsbalken,
12. spridande av gift eller smitta, 13 kap. 7 § brottsbalken,
13. olovlig befattning med kemiska vapen, 22 kap. 6 a § brottsbalken,
14. vapenbrott, grovt vapenbrott och synnerligen grovt vapenbrott, 9 kap. 1 § första stycket och 1 a § vapenlagen (1996:67),
15. brott enligt 29 § tredje stycket lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor,
16. uppsåtligt brott enligt 25 och 26 §§ lagen (1992:1300) om krigsmateriel, som avser kärnladdningar, radiologiska, biologiska och kemiska stridsmedel, apparater och andra anordningar för spridning av radiologiska, biologiska eller kemiska stridsmedel samt speciella delar och substanser till sådant material,
17. brott enligt 18, 18 a och 20 §§ lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd, som avser sådana produkter eller sådant tekniskt bistånd som kan användas för att framställa kärnladdningar, biologiska eller kemiska vapen,
18. smuggling och grov smuggling, 3 och 5 §§ lagen (2000:1225) om straff för smuggling, om brottet avser sådana varor som omfattas av 14–17,
19. olaga hot, 4 kap. 5 § brottsbalken, som innefattar hot om att begå någon av de gärningar som avses i 1–18.
Lag (2014:896).

 

Länk
Länk till hela lagtexten: Lagen (2013:148)om straff för terrorbrott

Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com