SSM hotar amatörradion
med lagregler om effektbegränsningar

Posted by Erik SM7DZV on 18 februari, 2016 in Nyheter |
SSM dokumentation av design sändare typfall 1_3_4_5_Foto hämtat ur SSM_s Rapport

SSM dokumentation av mätningen av ”typfall” 1,3,4 och 5.
Lägg märke till mätplatsens utformning, sändarens placering uppallad på en gaffelpärm, samt valet av kablage och dess montering.

ILLUSTRATION: Bild nr 3 i SSM:s rapport om fältmätningen.

Uppdatering 2016-02-19: Länk: SSM inbjudan möte i mars.
OBS: Färgmarkeringarna i dokumentet infogade av redaktionen.

— Granskande kommentar av Erik SM7DZV —

Strålsäkerhetsmyndigheten har inbjudit  till möte i mars om strålskydd för sändaramatörer. Myndighetens vetenskapliga underlag är den konsultrapport från slutet av förra året, där Ångpanneföreningen i en ifrågasatt mätning av fältstyrkor från amatörradioantenner överdrev normalt använda effekter vid sändning på kortvåg med 10 gånger för 90 procent av all sändningstid på kortvåg.

Trots bristen på vetenskapligt underlag går Strålsäkerhetsmyndigheten vidare och hotar nu med begränsningar av tillåtna sändningseffekter för radioamatörerna, om inte…

Strålsäkerhetsmyndigheten har inbjudit  till möte om strålskydd för sändaramatörer.  Mötet ska äga rum i Solna den 16 mars. Inbjudna är, utöver Strålsäkerhetsmyndigheten som bjudit in sig själv, Post &Telestyrelsen, Elsäkerhetsverket, SSA, FRO och ESR.

Magert vetenskapligt underlag
Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga underlag för sin inbjudan är den konsultrapport från slutet av förra året, där Ångpanneföreningen i en ifrågasatt mätning av fältstyrkor från amatörradioantenner överdrev normalt använda effekter vid sändning på kortvåg med 10 gånger för 90 procent av all sändningstid. Varken Strålsäkerhetsmyndigheten eller konsultföretaget har förmått förklarat varför man belastat mätresultaten med dessa effektmässiga överdrifter.

SSM hotar radioamatörerna med effektbegränsningar
Trots det ifrågasatta mätupplägget, och dess därmed högst tveksamma resultat, använder Strålsäkerhetsmyndigheten konsultrapporten för att hota radioamatörerna med lagstiftning om sänkta effekter. I inbjudan till mötet i mars skriver SSM:

”En förutsättning för att reglering av effektnivåer inte ska bli nödvändig är att föreningarna … aktivt bidrar till att öka och upprätthålla  medlemmarnas kunskapsnivå avseende strålskydd.”

Inbjudan från SSM innehåller en avslutande harang om att ”i alla amatörradiosammanhang medvetandegöra strålskyddsaspekterna”.

Ska arbeta utifrån vetenskaplig grund
SSM ska enligt instruktionerna från statsmakten verka på vetenskaplig grund. Här åberopar myndigheten en undermåligt utförd konsultrapport som underlag för sitt arbete. Myndigheten tar dessutom för givet att Sveriges radioamatörer saknar kunskap om elektromagnetisk strålning inom de frekvensområden som är upplåtna för amatörradio, samt att sändningar med högsta tillåtna effekt sker från tätbebyggda bostadsområden, där allmänheten har fritt tilltäde.

Aktiviteten mot amatörradion bygger på obekräftade gissningar
I denna fråga bygger Strålsäkerhetsmyndigheten, för det första, sitt arbete på en outtalad och obekräftad gissning om att radioamatörer vet för lite om risker av elektromagnetisk strålning inom de frekvensområden radioamatörerna får hålla till. För det andra saknar myndighetens egen forskningsöversikt 2014 så gott som helt vetenskapliga studier av biologiska effekter av elektromagnetisk strålning inom frekvensområdet 3 till 30 megahertz.

Strålsäkerhetsmyndigheten borde börja med att daterera upp sina egna kunskaper inom området, innan man börjar springa ärenden åt andra.

Fantasiupplägg – Nej tack!
Sveriges Radioamatörer motsätter sig säkert inte fältmätningar av elektromagnetisk strålning i närheten av amatörradioantenner. Men Sveriges raioamatörer förutsätter att mätningarna görs vid sändning med normala effekter och i normala miljöer. Inte som nu i fantasiupplägg från en konsultfirma.

 

Länk:
Läs vår tidigare artikel om Ångpanneföreningens mätning. Klicka här.

Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com