Tyska reglerna: Antennmätningen ska ske
vid det mest ogynnsamma antennläget

Posted by Erik SM7DZV on 23 februari, 2016 in Nyheter |
Tyska regler

Läs här på DJ3XZ hemsida om ett av de datorprogram som de tyska radioamatörerna kan använda sig av för att beräkna strålning från sina radioanläggningar. Missa inte att gå igenom texterna under de olika menyalternativen.
Klicka på bilden för att komma till hemsidan.

— Av Erik SM7DZV —

I Tyskland  är radioamatörer skyldiga att strålningsdeklarera sina amatörradioanläggningar. Deklarationen ska skickas in till myndigheten för elektricitet, gas, telekommunikation och järnvägar. Innan en amatörradioanläggning får tas i drift ska de tyska radioamatörerna dessutom, enligt regelverket, skicka in mätprotokoll som visar elektromagnetisk fältstyrka kring antennen eller antennerna. Mätningen ska enligt de tyska bestämmelserna genomföras för den mest ogynnsamma antennkonfigurationen.

Den för radioamatörer mest ogynnsamma antennplaceringen, där ska mätningen utföras. För den berörde radioamatören innebär detta sannolikt även den mest orimliga och sannolikt mest otänkbara antennplaceringen.

Hämtade inspiration från Tyskland
Mot denna bakgrund förefaller det inte uteslutet, snarare högst troligt,  att det var från Tyskland som Strålsäkerhetsmyndigheten och dess mätningskonsult Ångpanneföreningen hämtade inspiration inför de fältstyrkemätningar man gjorde under senhösten 2015.

Tyskland: Mät vid mest ogynnsam antennkonfiguration
Som vi tidigare visat har Strålsäkerhetsmyndigheten, under mätningarna, tiofaldigt överdrivit de normala effekterna för 90 procent av all tid som svenska radioamatörer sänder på kortvåg. I stället för den normala effekten 100 watt för 90 procent av all sändningstid på kortvåg räknade SSM med en kilowatt. Strålsäkerhetsmyndighetens mätning har därför inget att göra med vad som är normalt inom svensk amatörradio.

Svenska mätningen: Worst Case
De tyska myndigheterna kräver i sin strålningsdeklaration antennmätningar för den ur strålningshänseende mest ogynnsamma antennkonfigurationen. För att uppnå en svensk motsvarighet till detta tyska krav räknade Strålsäkerhetsmyndigheten teoretiskt fram vad strålningen skulle ha blivit om sändningen skett med maximalt tillåten effekt, en kilowatt, sex minuters key-down, och relativt dessa effekter sämsta tänkbara antennplaceringar inne i bostadsområden. Vi kan därför göra troligt att SSM aldrig var ute efter att beskriva ett normalt effektläge och normal stationsplacering under mätningarna i december. Man strävade efter ett worst case, och man fick det. Till vilken nytta är det idag ingen som kan kontrollera, och ingen mer än de direkt inblandade som vet.

Det som utomstående också kan ha svårt att förstå är Strålsäkerhetsmyndigheternas fokusering på elektromagnetisk strålning från ett frekvensspektrum, som är i stort sett outforskat vad beträffar biologisk påverkan.

Svenska mätningen uppfyller inte vetenskapliga grundkrav
Strålsäkerhetsmyndigheten har nämligen redan från början omöjliggjort varje seriös granskning eftersom mätningen inte uppfyller grundläggande vetenskapliga metodkrav.  Strålsäkerhetsmyndigheten lyckades aldrig prestera en projektplan. Ingen, varken vi eller någon annan, vet därför något om mätningens syfte, hypoteser, metodfrågor, relevans eller analys. Upplägget av själva mätningen kom myndigheten överens om med konsulten.

En gång till: Vi ifrågasätter inte själva avläsningarna
Det förefaller dessvärre nödvändigt, att än en gång framhålla att Amatörradionyheternas granskning av Strålsäkerhetsmyndighetens mätning av fältstyrkor från amatörradioantenner inte ifrågasätter myndighetens eller konsultens avläsning av de instrument som användes. Vår primära kritik riktar sig mot mätningarnas stora brister i vetenskaplig metodik. Dessutom kan det däremot vara på sin plats att påpeka att uppgifter om kalibereringsfrekvenser saknas. Det framgår inte i rapporten hur ofta de använda mätinstrumenten måste kalibreras för att anses tillförlitliga.

Dagens mobiltelefoner: Extremt korta
digitala energipulser rakt in i hjärnan

Den dominerande mängden aktuell forskning kring biologisk påverkan av elektromagnetiska fält handlar om strålning från mobiltelefoner, läs risker för hjärncancer till följd av ha en mikrovågssändare, tryckt mot örat, där sändaren skickar oerhört korta digitala energipulser in i hjärnvävnaden.

Brist på forskning 3- 30 MHz
Forskning kring effekter av biologisk påverkan inom området 3 – 30 MHz, radions kortvågsband, samt andra frekvensområden som är upplåtna för amatörradio utgör rena undantag. Detta framgår med all tydlighet också av Strålsäkerhetsmyndighetens egen forskningssammanställning från 2014. Ur vetenskapligt perspektiv är det därför svårt att förstå varför Strålsäkerhetsmyndigheten och dess tyska motsvarighet väljer att utan vetenskapligt stöd påbörja en stort upplagd granskning av elektromagnetisk strålning från amatörradioantenner.

Tyska reglerna
I Tyskland  är radioamatörer skyldiga att strålningsdeklarera sina amatörradioanläggningar. Det gäller såväl elektromagnetisk och annan påverkan av elektriska apparater som påverkan av radiostationens biologiska omgivning. Vilka elektriska apparater som avses framgår inte av DARC:s hemsida. (Se länk nedan.) Vad gäller biologisk påverkan framhålls speciellt effekter på människan. Radioamatörerna ska därför uprätta en strålningsdeklaration, en så kallad BEMFV-rapport. BEMFV står för Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, dvs. Förbundsmyndigheten för elektricitet, gas, telekommunikation och järnvägar.

Den tyske radioamatören ska till sin deklaration foga beräkningsunderlag och kompletterande mätprotokoll för den mest ogynnsamma antennkonfigurationen, innan anläggningen får tas i drift.

Datorprogram
För att upprätta strålningsdeklarationen finns datorprogram Qickwatt och  WATT32. DARC har något som man benämner Das Referat Normen, och som troligen betyder att DARC har en grupp eller ett utskott som  arbetar med normfrågor och som på nationell nivå företräder amatörradions intressen i olika normeringsgrupper, till exempel DKE, Deutsche Kommunikation Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik.

Länk: DARC Funkpraxis/Funkbetrieb
Läs här informationen på DARC:s hemsida.

Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com