Amateur Radio Gate Sweden:
Svårare prov, telegrafikrav
och lägre effekter!

Posted by Erik SM7DZV on 7 mars, 2016 in Kommentar, Nyheter |
SM5AOM inlägg 14 feb 2015 på ham.se

Inlägget på ham.se, där Strålsäkerhetsverkets konsult under fältmätningarna 2015 lovade att ”fortsättningsvis” verka för svårare frågor för blivande radioamatörer, återinfört telegrafiprov samt ”kanske även” sänkta effektgränser.
Bild: Skärmklipp från Ham.se.

— Sammanfattande krönika av Erik SM7DZV —

För den dominerande majoriteten av Sveriges radioamatörer har det varit en gåta: Vad ligger egentligen bakom Strålsäkerhetsmyndighetens plötsligt påkomna intresse för elektromagnetisk strålning i närheten av amatörradioantenner?

Svaret låg öppet på nätet, sedan mer än ett år tillbaka. På nätforumet Ham.se

Efter att ha borrat i snart två månader efter en rimlig förklaring, tror vi oss nu ha funnit lösningen. Sedan mer än ett år tillbaka ligger den  helt öppen på det populära nätforumet Ham.se. Den finns i ett inlägg, där författaren skryter med goda yrkesmässiga relationer med PTS och där han presenterar sin agenda för svensk amatörradio:  Författaren lovar att ”fortsättningsvis” verka för svårare amatörradioprov, att telegrafikravet ska återinföras för dem som vill bli radioamatörer samt ”kanske” även sänkta effektgränser.

De två första punkterna hanteras av PTS, som han enligt egen utsago har goda yrkesmässiga relationer med. För arbetet på sin tredje vision har han till och med fått konsultarvode av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Strålsäkerhetsmyndighetens plötsliga intresse för amatörradio
I regeringens instruktion till Strålsäkerhetsmyndigheten ställs kravet att myndigheten ska verka på vetenskaplig grund. Hur kommer det sig då att Strålsäkerhetsmyndigheten plötsligt ser elektromagnetiska fält nära amatörradioantenner som ett samhällsproblem man ska spendera skattemedel på? Har det framkommit nya forskningsrön, som visar på stora risker i samband med exponering för elektromagnetisk strålning inom frekvensspektrumet 3 – 30 MHz, där världens alla kortvågsamatörer uppehåller sig?

Nej. Det finns inga sådana nya forskningsrön.

Forskningsfokus handlar om risker med mobiltelefoni
Det som finns redovisat kring biologisk påverkan av elektromagnetisk strålning i spektrumet 3 – 30 MHz är försumbart i Strålsäkerhetsverkets egen forskningsöversikt från 2014. Det totalt dominerande forskningsintresset inom detta område rör effekter av mobiltelefoni, wifi och andra högfrekventa radiosystem, som finns på armlängds avstånd från miljontals och åter miljontals människor över hela jorden.

Saknar vetenskapligt stöd
Strålsäkerhetsmyndigheten saknar så gott som helt och hållet vetenskapligt stöd för att radiovågor alstrade av radiosändare för kortvåg skulle ha någon påvisbar biologisk påverkan. Området är i stort sett outforskat. Vi talar då inte om industriella processer som plastsvetsning och högfrekvenslimning där allvarliga arbetsmiljöproblem kan förekomma.

Oro från allmänheten?
Skulle Strålsäkerhetsmyndighetens nyväckta intresse för amatörradio kanske komma från en utbredd oro i den svenska befolkningen, för vad som kan spridas från radioamatörernas antenner?

Jimmy Estenberg på Strålsäkerhetsmyndigheten uppgav i januari till oss, att myndigheten sedan år 2003 har fått in frågor från allmänheten om elektromagnetisk strålning från amatörradioantenner. Estenberg förklarade att myndigheten inte haft någon kunskap om omfattning och nivåer av sådan elektromagnetisk strålning, och att man inte hade haft några svar att ge på allmänhetens frågor. Detta var enligt Estenberg skälet till att man hösten 2015 bestämde sig för att göra den mätning, som senare designades av  och köptes in från konsultföretaget Ångpanneföreningen.

En fråga per varje två miljoner invånare
Antalet årliga frågor från 2003 och framåt från allmänheten, om elektromagnetisk strålning från amatörradioantenner, uppgav Estenberg till cirka fem. Sverige har idag cirka tio miljoner invånare. Det som Strålsäkerhetsmyndigheten tar fasta på, är ett ämne som varje år genererar en fråga per två miljoner invånare.

Nej. Det handlar inte om att allmänheten skulle vara särskilt oroad.

Inga biologiskt påvisade effekter
Strålsäkerhetsmyndigheten saknar forskningsstöd för beslutet att börja granska och mäta kortvågsstrålning från radioamatörantenner. Det saknas biologiskt påvisade effekter från sådan verksamhet. Inte heller förefaller det vara trovärdigt att en fråga från varje två miljoner människor i befolkningen i normala fall skulle leda till någon påvisbar aktivitetshöjning hos Strålsäkerhetsmyndigheten.

Det är nödvändigt att vända blicken åt annat håll.

Debattinlägg på Ham.se: Jag har goda relationer…
I februari 2015 förekom åsiktsutbyte på internetforumet ham.se bland annat om tillåtna effektnivåer för radioamatörer. I något inlägg hade förekommit önskemål eller krav, vi vet inte vilket, på högre effekter än dagens. Den 14 februari 2015 går radioamatören Karl-Arne Markström SM0AOM in i debatten med ett inlägg där slutklämmen lyder:

Jag har goda relationer med PTS å  yrkets vägnar, och jag kommer fortsättningsvis ta varje tillfälle i akt att propagera för högre examinationskrav, återinfört telegrafiprov samt kanske även sänkta effektgränser, grundat i EMC- och EMF-resonemang.

Företaget skrev projektplan och genomförde
Markström arbetar vid Ångpanneföreningen, det konsultföretag  som Strålsäkerhetsmyndigheten anlitade för den ifrågasatta mätningen under fjärde kvartalet 2015.  Ångpanneföreningen anlitades för det som Strålsäkerhetsmyndigheten borde ha gjort själv — att skriva styrdokumentet, projektplanen. Det innebar att Ångpanneföreningen och Markström hade mycket stora möjligheter att lägga upp mätningen efter eget tycke.

”Hade kompetens och tid”
Ångpanneföreningen valdes enligt Estenberg att både skriva projektplan och att genomföra mätningen ”eftersom de hade kompetens och tid” att genomföra arbetet.

”Fortsättningsvis ta varje tillfälle i akt”
Markström hade i sin publika agenda från Ham.se i februari förklarat att han skulle ”fortsättningsvis ta varje tillfälle i akt” att propagera för sänkta effektgränser.

I våra inledande artiklar försökte vi övertyga oss själva att Strålsäkerhetsmyndigheten inte hade varit ute efter att i mätningarna skapa ett worst-case-scenario. Om myndigheten ville kartlägga den aktuella situationen, vilket Estenberg uppgav till oss, fanns ingen som helst anledning att bränna på med en kilowatts uteffekt i någon av Stockholms tätbebygda bostadsområden.

Skapade värstascenario
Noggrann genomgång av rapporten från Strålsäkerhetsverket och Ångpanneföreningens mätning visar att just ett värstascenario vad det som konsulten från Ångpanneföreningen eftersträvade. Strålsäkerhetsmyndigheten hade troligen ingen vetskap om konsultens agenda. Hade man haft det hade han sannolikt varit diskvalificerad vid såväl projektdesign som utförande.

Fråga om jäv och etiska riktlinjer
En av de frågor vi ville ha svar på, i våra frågor från januari, var ifall direktupphandlingen av mätningen från Ångpanneföreningen kunde ha varit förenad med jäv, eftersom medarbetare vid företaget hade anlitats av myndigheten när projektplanen författades, eller ifall upphandlingen låg i linje med Strålsäkerhetsverkets etiska regler för upphandling. Den frågan har vi som bekant inte fått något svar på.

Red. Not:
Vi fick efter vår fråga svar från Strålskyddsmyndigheten, som visade att direktupphandlingen hade utförts enligt gällande regler.

Inget stöd för en EMF-hypotes
I sitt debattinlägg på Ham.se i februari skrev Markström att han menade att effektgränserna skulle relateras till EMF och EMC. Vi har tidigare visat att Strålsäkerhetsmyndigheten saknar vetskapligt stöd för EMF-hypotesen, att elektromagnetisk strålning från amatörradioantenner skulle innebära risk för biologisk påverkan, dvs. riskera att människor blir skadade. Samma restriktion borde naturligtvis gälla för Markström, även om han inte har regeringens uppdrag att verka på vetenskaplig grund. Ett uppdrag åt en statlig myndighet, som har krav att verka på vetenskaplig grund, borde i rimlighetens namn kännetecknas av  vetenskaplig kvalitet.

EMC och amatörradio
Markström skrev i februari förra året att effekterna också borde relateras till EMC. När det gäller EMC är situationen den, att antalet anmälningar som kommer in mot radioamatörer är försumbara jämfört med de EMC-störningar som radioamatörer utsätts för inom tätbebygda områden. Med detta sagt har Amatörradionyheterna på inget sätt tagit i försvar en ytterst liten minoritet av radioamatörer som saknar omdöme och ger sig själva rätten störa sin omgivning.

Strålsäkerhetsverket går vidare – utan vetenskapligt stöd
Trots bristen på vetenskapligt stöd går Strålsäkerhetsverket vidare med planeringen av sitt möte den 16 mars. Mötet bygger på en worst-case-mätning och en konsultrapport på engelska vilka båda saknar vetenskaplig relevans. Mötet den 16 mars ska handla om EMF- och EMC-frågor kopplade till amatörradio.

Strålsäkerhetsmyndigheten har kallat PTS och Elsäkerhetsverket till mötet. Det är pikant att Strålsäkerhetsverket kallar Elsäkerhetsverket till ett möte om EMC-problematik, då EMC-frågorna sorterar under Elsäkerhetsverket, och att EMC-problem som vållas av radioamatörer enligt Elsäkerhetsverket är försumbar jämfört med alla EMC-problem inom alla andra områden.

Konsulten mitt i smeten
Mitt i smeten sitter konsulten vid Ångpanneföreningen, mannen som på nätet skryter med sin goda yrkesmässiga relationer till PTS och vars företag anlitades av Strålsäkerhetsmyndigheten för att både skriva projektplan och att utföra fältmätningen i december.

Sveriges Amatörradiogate
Nu har konsulten lyckats med konststycket att släpa okritiska tjänstemän vid Strålsäkerhetsmyndigheten till Sveriges AmatörradioGate:

Gör amatörradioproven svårare, återinför telegrafikravet för dem som ska få amatörradiocertikat och sänk effekterna. Det är konsultens patentmedicin. Det två första punkterna är väl enkla för konsulten från  Ångpanneföreningen? Han har ju offentligt och ogenerat berättat om sina goda yrkesmässiga relationer med PTS.

 

Länkar till våra tidigare artiklar:

Vår första artikel: SSM tänkte fel… (6 februari 2016)

SSM tänkte fel: Tio gånger för hög effekt för 90 procent av Sveriges Radioamatörer (7 februari, uppdaterad och förkortad version)

SSM hotar amatörradion med lagregler om effektbegränsningar (18 februari)

Bilden av SSM:s mätningsuppkoppling upprör  (19 februari)

Citerat: Men vem skrev pressmeddelandet?  (19 februari)

Tyska reglerna: Antennmätning ska ske vid det mest ogynnsamma antennläget (23 februari)

Våra frågor som Strålsäkerhetsmyndigheten inte svarade på
(6 mars)

 

Print Friendly, PDF & Email

Etiketter:

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com