SSA:s vice ordförande begär genmäle

Posted by Erik SM7DZV on 23 mars, 2016 in Nyheter |

—  Av Erik SM7DZV —

SM5PHU-Jonas-Hultin-1-sp-webb

Jonas Hultin SM5PHU. SSA:s vice ordförande.
FOTO © Erik SM7DZV

Uppdaterat 2016-03-23 klockan 19:40
Uppdaterat 2016-03-24 klockan 0820:

Rättelse om HQ-nätet
Från Jonas SM5PHU har vi nu fått en ljudinspelning av HQ-nätet den 2016-03-19. Ljudfilen visar att Jonas SM5PHU:s version av hur orden föll, vad som verkligen sades under HQ-nätet, är korrekt. Beskrivning av ljudfilens innehåll samt länk för nedladdning finns längst ned i artikeln.

Vi beklagar att vår hänvisning till HQ-nätet blev felaktig.
Red.

 

SSA:s vice ordförande  Jonas Hultin SM5PHU har begärt genmäle rörande våra artiklar om mötesreferaten från sammanträdet den 16 mars på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Hultin framhåller bland annat att rapporteringarna på de tre olika föreningarnas hemsidor är skrivna gemensamt samt att hänvisningen till HQ-nätet är felaktigt citerad.

Häpnadsväckande beskyllning
Hultins avslutande beskyllning blottar en häpnadsväckande tankelapsus: att…

”Amatörradionyheterna på ett bedrägligt sätt kapat bort när man återgett skrivelserna, i uppenbart syfte att kunna ägna sig åt rena konspirationsteorier.”

Länkar till fullständiga artiklar på SSA:s och ESR:s hemsidor har funnits med från första stund. Hur vi skulle kunna manipulera sidor som vi länkar till, är för oss obegripligt. Som alla inser har Amatörradionyheterna naturligtvis ingen access till vare sig SSA:s eller ESR:s hemsida.

Här följer Hultins genmäle:

Amatörradionyheterna har i en serie artiklar kommenterat det arbete som SSA tillsammans med FRO och ESR utför i en arbetsgrupp för frågor om elektromagnetiska fält.

Det hävdas att amatörradions företrädare skulle ha ”ålagt sig själva yppandeförbud” om vad som avhandlades på förra veckans möte med SSM och att SSA:s ordförande under lördagens HQ-nät inte tordes ”säga något om vad som hänt, utan hänvisade till kommande QTC och och SSA:s årsmöte”.

Sanningen är att varken någon av arbetsgruppens medlemmar eller SSA:s ordförande fått några frågor från Amatörradionyheterna om vad som avhandlades på mötet. Vad SSA:s ordförande verkligen sa under HQ-nätet var att ”det kommer ett referat snarast på hemsidan, det skrivs ju gemensamt av SSA, ESR och FRO”. Ingen hänvisning gjordes till kommande QTC eller årsmöte.

Det hävdas också att SSA skulle försöka undanhålla information, och att SSA inte skulle ha publicerat mötesreferatet förrän flera timmar after att man tvingats därtill av Amatörradionyheternas skriverier. I själva verket publicerades mötesreferatet på ssa.se redan strax efter klockan 9 på morgonen, helt oberoende av vad som skrivits – eller ännu inte skrivits – på Amatörradionyheterna.

Vid flera tillfällen har Amatörradionyheterna gjort stort sak av de gemensamma skrivelser som arbetsgruppen publicerat på respektive organisations webbplats. Amatörradionyheterna har spekulerat i vem som kan ha författat dessa skrivelser, och om det rent av kunde vara SSM som hållit i pennan.

Att det är arbetsgruppen som gemensamt författat skrivelserna råder det ingen tvekan om. I samtliga fall är skrivelserna undertecknade av arbetsgruppen, och det framgår också vilka personer som ingår i arbetsgruppen. Denna information har dock Amatörradionyheterna på ett bedrägligt sätt kapat bort när man återgett skrivelserna, i uppenbart syfte att kunna ägna sig åt rena konspirationsteorier.

Jonas Hultin, SM5PHU
Vice Ordförande SSA

 

Väntat mer än två månader på svar från SSM
Det har inte varit någon lätt sak att få fram information om Strålsäkerhetsmyndighetens fältmätning av amatörradioanläggningar. Den 18 januari bad vi få tid för en intervju med den handläggare som på myndigheten ansvarade för 2014 års forskningsöversikt rörande biologisk påverkan av elektromagnetisk strålning. Vi fick svar via SSM:s presstjänst att man inte ”hade resurser” för någon intervju. Vi ombads därför att sända in skriftliga frågor. Det skedde den 19 januari. Vi har fortfarande, den 23 mars, inte fått svar på någon av dessa frågor. Den 16 mars kontaktade vi myndighetens presstjänst och bad att få dagordning för mötet, förteckning  över närvarande, kort sammanfattning av eventuella beslut samt uppgift om ifall ärendet skulle komma att drivas vidare och i så fall vilket är nästa steg skulle bli. Vi fick dagordning och närvaroförteckning. Vi upplystes om att information om beslut etc under mötet skulle bli tillgängligt när protokollet hade gjorts klart.

Vad som sades på HQ-nätet
Via en av våra läsare fick vi ett mejl där det uppgavs att SSA:s ordförande under HQ-nätet sagt att information skulle komma i QTC och vid SSA:s årsmöte. Hultin framhåller att den formuleringen skulle vara fel. SSA:s ordförande hade enligt Hultin sagt att referat snarast skulle komma på hemsidan och att referaten skrivs gemensamt av SSA, FRO och ESR.

Vi har idag på förmiddagen varit i kontakt med uppgiftslämnaren, som vidhåller att han inte hörde något sägas om hemsidan utan endast om att mer information skulle komma på årsmötet och i QTC. Enligt vår källa lämnades ingen sakinformation på HQ-nätet.

Om uteblivna frågor till arbetsgruppen
Hultin skriver att Amatörradionyheterna inte har ställt några frågor om mötet till arbetsgruppen. Varför skulle det behövas? Vi hade direkt från SSM får besked att vi inte skulle få någon information förrän protokollet var klart. SSA:s ordförande lämnade ingen information under lördagens HQ-nät utan hänvisade, oavsett hur orden föll, till ett senare tillfälle. Följdfrågan blev då: Vad är det som gör att SSA:s medlemmar och Sveriges radioamatörer inte ska kunna få information medan ärendet är färskt? Vi tolkade detta som ett sätt att undanhålla information, och vi förstod inte varför.

Om gemensam nyhetskommuniké
Hultin gör också ett nummer av att vi fäste uppmärksamhet på hur SSA och ESR hade färdig information som publicerades några timmar efter vår första artikel. Han skriver att de tre organisationerna gemensamt författat sammanfattningarna från detta och tidigare möten. Detta framgår tyvärr inte när man läser referatet. Det har formen av en vanlig nyhetsartikel som avslutas med namn på deltagarna i arbetsgruppen. Att de uppräknade personerna skulle uppfattas om författare till artikeln framgick dessvärre inte. SSA:s hemsida gav intrycket att Hultin var författare och på ESR:s hemsida angavs ett annat namn.

Amatörradionyheterna hade vid ett tidigare tillfälle ställt sig frågande till en liknande situation. Det hade då varit bra om man på enklaste sätt meddelat oss att vi misstagit oss och att kommunikéerna var gemensamma för de tre organisationerna. Då hade vi inte  behövt hamna i bryderi på den punkten.

Grundlöst påstående om ”bedräglig” redigering
Hultins sista mening gör mig bekymrad. Han påstår att vi manipulerat text för att kunna ägna oss åt konspirationsteorier. Hultin skriver ”Denna information har dock Amatörradionyheterna på ett bedrägligt sätt kapat bort när man återgett skrivelserna, i uppenbart syfte att kunna ägna sig åt rena konspirationsteorier.”

Det är bara att konstatera att påståendet är helt grundlöst. Från den 21 mars klockan 22:53, när artikeln publicerades har det hela tiden längst ned funnit länkar såväl till SSA:s som till ESR:s publicering av de identiska texterna.

Källhänvisningar är något som våra läsare aldrig har saknat. Att vi avsiktligen skulle manipulera en text för att föra våra läsare bakom ljuset är ren fantasi. Ännu mera orimlig blir beskyllningen när man betänker texterna, som Hultin hävdar att vi skulle ha manipulerat, ligger på SSA:s och ESR:s hemsidor. Hur en sådan sak skulle gå till är det nog bara Hultin som förstår.

Ljudfil: HQ-nätet
Från Jonas SM5PHU har vi nu fått en ljudinspelning av HQ-nätet den 2016-03-19. Drygt 5 minuter in redovisar SSA:s ordförande Anders SM6CNN de punkter som planeras till styrelsens informationsmöte lördag den 23 april. Där nämns diskussionerna med SSM, inte specifikt förra veckans möte, utan rent generellt alla de diskussioner som varit. Vid 08’39” berörs specifikt förra veckans möte på SSM.

Ljudfilen visar att Jonas SM5PHU:s version av hur orden föll,vad som verkligen sades under HQ-nätet är korrekt.

Länk: Ljudfil fån SSA HQ-nät den 19 mars 2016.

Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com