SSM — Fortsättningen om möjligt
en ännu större skandal är fältmätningen

Posted by Erik SM7DZV on 7 april, 2016 in Nyheter |
"Drake

Långwireantenn, vid Tokenäs Udde, Kalmarsund, 2009.  Antennlinan, som skymtar nedifrån vänster, utgörs av  cirka 100 meter elstängseltråd MAXI 15, som bärs upp av en carier-drake. Avstämningsenhet ICOM AH-4. QSO med UA9 och W3.
FOTO Åke SM7NJD

— Av Erik SM7DZV —

I januari ville Amatörradionyheterna göra en telefonintervju med en handläggare vid Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Intervjun skulle handla om forskning kring biologisk påverkan från radiotrafik på kortvåg. Handläggaren meddelade genom presstjänsten att hen inte hade resurser av avsätta den halvtimme det skulle ta. Vi uppmanades skicka in skriftliga frågor. Det gjorde vi den 19 januari. Dagen därpå meddelade presstjänsten att vi skulle få svar inom en vecka.

Idag, den 7 april, har vi ännu inte fått svar.

Vetenskaplig metodgranskning
Amatörradionyheterna har genomfört en vetenskaplig metodgranskning av Strålsäkerhetsmyndighetens så kallade fältmätning av amatörradioanläggningar. Granskningen kan sammanfattas med att Strålsäkerhetsmyndighetens rapport saknar varje form av vetenskapliga kännetecken.

Trots bristen på vetenskapligt underlag fortsätter Strålsäkerhetsmyndigheten på den inslagna vägen. Vid sammanträde i mars beslutade man att fortsätta arbetet, samt genomföra ett nytt sammanträde den 31 augusti 2016. Nu diskuterar man hur det ska gå till att få alla radioamatörer i Sverige att dokumentera tillräcklig kunskap om strålskydd.

Vilka väntar i kulissen?
En fråga som inte belystes på mötet hos Strålsäkerhetsmyndigheten den 16 mars, var vilka aktörer som väntar i kulissen för att tjäna pengar på ett framtida strålningscertifikat.

SSM:s outtalade antaganden
Amatörradionyheterna kommer inom kort att granska och visa Strålsäkerhetsmyndighetens uppseendeväckande implicita, dvs. outtalade, antaganden i dagordningen för mötet i mars. Myndighetens outtalade och vetenskapligt ogrundade antaganden handlar om synen på radioamatörer och deras kunskapsnivåer på olika plan. Här har myndigheten absolut ingenting på fötterna. Det handlar enbart om fördomar hos en grupp, som tror sig veta mest och kunna allt.

Fortsättningen av affären är en om möjligt en ännu större skandal än själva fältmätningen.

I december 2015 publicerade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, rapporten Fältmätning av amatörradioanläggningar. Mätningarna var utförda på sex så kallade typfall som hade designats av en konsult vid Ångpanneföreningen. Det kunde ha gått att förstå varför mätningarna genomfördes, ifall de hade syftat till att klarlägga normalt förekommande elektromagnetiska fältstyrkor i närheten av amatörradiostationer.

Valet av de så kallade typfallen, dvs. de antenner, effekter, den sändningsmetod och de mätavstånd som myndigheten valde att räkna på, visade att syftet med mätningen var att visa att det med amatörradioanläggningar faktiskt går att komma i närheten av eller till och med överskrida fastställda referensvärden för elektromagnetiska fält. Mätningen har inget som helst att göra med normal amatörradio.

SSM ska arbeta på vetenskaplig grund
Riksdagens instruktioner till Strålsäkerhetsmyndigheten är att myndigheten på vetenskaplig grund ska följa allt som har med strålning att göra i samhället som helhet. På vetenskaplig grund innebär att myndigheten ska ha ett vetenskapligt föhållningssätt och tillämpa vetenskapliga metoder.

Frånvaron av projektplan stack i ögonen
För var och en som arbetat i forskningsmiljö var det framför allt frånvaron av projektplan, som gjorde att SSM:s rapport från december stack i ögonen. I en vetenskaplig projektplan redovisas teoretiska utgångspunkter och motiveringar för att genomföra en studie. Där finns också metoddiskussion, varför man väljer att göra på det ena eller det andra sättet. Där finns utgångspunkter för analys samt diskussioner kring fortsatta studier eller möjliga tillämpningar av hypotetiska resultat. Kort sagt: Varför ger man sig in i ett vetenskapligt projekt, hur ska det genomföras och vad hoppas man kunna använda resultaten till. Strålsäkerhetsmyndighetens fältmätning av amatörradioanläggningar från december förra året saknade allt.

Ville ha tid för telefonintervju
Amatörradionyheterna tog därför kontakt med den handläggare som ansvarade för myndighetens forskningsöversikt kring elektromagnetisk strålning från 2014. Vi ville ha tid för en telefonintervju och den första frågan vi ville ha svar på handlade om det fanns studier som påvisade biologisk påverkan från elektromagnetisk strålning i frekvensområdet tre till 30 megahertz, dvs det normala kortvågsbandet som används av radioamatörer.

”Inte resurser – skicka skriftliga frågor”
Genom myndighetens presstjänst lät handläggaren hälsa att man inte hade resurser att bevilja någon intervju. I stället uppmanades vi att skicka in skriftliga frågor som vi utlovades svar på. Vi översände våra frågor vid lunchtid den 19 januari. Den 20 januari fick vi svar via mejl från presstjänsten att det skulle ta cirka en vecka för myndigheten att besvara frågorna. Vi bestämde oss för att invänta svaren och bestämde oss därför att skjuta upp publiceringen en vecka. Inget svar kom.

”Ångpanneföreningen hade kompetens och tid”
I ett telefonsamtal med en annan handläggare den 26 januari fick vi klart för oss att Strålsäkerhetsmyndigheten inte hade upprättat någon egen projektplan. Hur mätningarna skulle utföras bestämde man tillsammans med representanter för Ångpanneföreningen ”som hade både kompetens och tid att utföra mätningarna”. SSM direktupphandlade därefter arbetet hos Ångpanneföreningen utan att några andra aktörer tillfrågades.

Mätningen saknar vetenskapliga kvalitéer
Amatörradionyheterna har i ett antal granskande artiklar visat att studien saknar vetenskapliga kvalitéer och därför inte kan ligga till grund för fortsatta beslut hos Strålsäkerhetsmyndigheten.

Trots bristen på vetenskapligt underlag fortsätter Strålsäkerhetsmyndigheten på den inslagna vägen. I ett möte den 16 mars deltog företrädare för SSM, PTS, Elsäkerhetsverket, SSA, FRO och ESR. Vid mötet beslutade man att fortsätta arbetet, samt att genomföra ett nytt sammanträde den 31 augusti 2016.

SSM:s implicita antaganden
Amatörradionyheterna kommer inom kort att granska och påvisa Strålsäkerhetsmyndighetens uppseendeväckande implicita antaganden i dagordningen för mötet i mars. Fortsättningen av affären är en om möjligt ännu större skandal än själva fältmätningen.

Talibantänk
Vi har fått höra, både från höger och vänster, att vi inte borde publicera den här sortens nyheter. Att censurera nyheter är talibantänk: Skjut journalisten eller budbäraren så vi slipper ta ställning till obehagligheter i vår omvärld. Amatörradionyheterna har också blivit beskyllda för att ha ”fel”, men ingen har hittills konkret kunnat tala om vari detta påstådda fel skulle bestå.

Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com