Forskningen: Få påvisbara effekter på människor
av elektromagnetisk strålning från radiosändare

Posted by Erik SM7DZV on 11 april, 2016 in Nyheter |
Health Physics Society

Klicka på bilden för att komma till artikel av Kelly Classic i Health Physics Society.

— Av Erik SM7DZV —

Uppdaterat 2016-04-12 klockan 0715.

Den mest påtagliga effekten på människor av radiostrålning, och så vitt känt den enda vetenskapligt belagda, är att kroppstemperaturen höjs.

Om människokroppen påverkas av elektromagnetisk strålning från en kraftig radiosändare stiger kroppstemperaturen. Radiooperatören kan känna hetta i ansiktet. Förhöjd kroppstemperatur nära en radioanläggning i drift kan, allt annat lika,  kan indikera biologisk påverkan från den elektromagnetiska strålningen. Ingen förhöjd kroppstemperatur skulle då tyda på att ingen biologisk påverkan föreligger.

Studier har visat, att de nivåer för elektromagnetisk radiostrålning i  omgivningsmiljön (EMF) som allmänheten utsätts för, ligger långt under de nivåer som krävs för att vålla påvisbar höjning av kroppstemperaturen.

Det innebär i praktiken att biologisk påverkan på människor sällan eller aldrig förekommer till följd av exponering för elektromagnetisk strålning från radiovågor. Detta stödjer Amatörradionyheternas uppfattning att Strålsäkerhetsmyndighetens fältmätning av amatörradioanläggningar och dess efterföljande slutsatser saknar vetenskaplig relevans.

Vid mycket höga frekvenser och effekter, till exempel för den som råkar hamna omedelbart framför en radiolänkantenn, kan konsekvenserna bli tre veckors sterilitet eller livslång blindhet.

Experimentella djurstudier av ökad risk för cancer till följd av exponering för elektromagnetisk strålning har hittills inte lett till upptäckt av påvisbara samband.


Termiska effekter
Biologiska effekter av elektromagnetisk strålning benämns ofta termiska effekter. Sedan många år har det varit känt att exponering för radiovågor kan vara skadlig, på grund av radioenergins förmåga att snabt hetta upp biologisk vävnad. Detta utnyttjas till exempel i mikrovågsugnar. Vävnadsskador i den mänskliga kroppen kan uppstå vid höga elektromagnetiska strålningsnivåer, på grund av kroppens oförmåga att hantera eller bli av med den hetta som kan uppstå.

Ögon och testiklar känsliga
Två  områden av kroppen är särskilt känsliga, ögonen och testiklarna. Detta beror på dessa vävnaders relativa brist på blodgenomströmning som kan avlägsna temperaturhöjningen. Exponering av testiklarna för högra nivåer av radioenergi leder till temporär sterilitet. Steriliteten kvarstår tills nya uppsättningar sädesceller har bildats, vanligtvis efter cirka tre veckor. Exponering av ögonen leder till att äggviteämnena i glaskroppen koagulerar med irreversibel blindhet som följd.

Alla som genomgått kurser för arbete på hög höjd har under sin utbildning fått lära sig arbetsmetoder som är säkra i dessa avseenden. De som löper störst risk är personer som arbetar med radiolänkanläggningar. För att helt undvika dessa risker ska radiosändarna om möjligt stängas av under pågående arbeten.

”Icketermiska” effekter — ytterligare forskning kvävs
Vid relativt låga exponeringar för strålning från radiosändare, dvs. nivåer som inte vållar någon påvisbar upphettning av vävnaden, är bevis för skadliga biologiska effekter motsägelsefulla och obevisade. Sådana effekter betecknas ibland ”icketermiska”. Det anses generellt att vidare forskning krävs  för att påvisa dessa effekter på människors hälsa, om sådana samband existerar, samt deras eventuella relevans.

Radiostrålningen till allmänheten långt under det som är farligt
Generellt sett har studier visat, att de nivåer för elektromagnetisk radiostrålning i  omgivningsmiljön (EMF) som allmänheten utsätts för, är typiskt långt under de nivåer som krävs för att vålla påvisbar höjning av kroppstemperaturen. Det kan emellertid finnas situationer, särskilt i arbetsmiljöer nära kraftiga högfrekventa strålningskällor, där rekommenderade gränsvärden för säker exponering av människokroppen  kan överskridas. I sådana fall behöver åtgärder vidtas för att garantera säker användning av högfrekvent energi.

Plastsvetsning och högfrekvenslimning
Amatörradionyheterna har i en tidigare artikel angett plastsvetning och högfrekvenslimning som exempel på sådana farliga arbetsmiljöer. Plastsvetsningen sker med frekvenser på 27 MHz, effekterna ligger mellan 5 och 10 kilowatt och spänningen  ligger på ett par tusen volt. Svetsarnas oskyddade händer är inom en decimeter från strålningskällan. Arbetsskador som uppstår är känselbortfall i händerna och darrhänthet. Vissa individer kan också drabbas av yrsel.

Hittills inga påvisbara samband mellan radiostrålning och cancer
En del studier har undersökt möjligheten till samband mellan exponering för elektromagnetisk strålning från kortvåg och mikrovåg och cancer. Resultaten har hittills inte lett till upptäckt av några sådana påvisbara samband. Några data från djurförsök under specifika förhållanden har antytt möjliga samband mellan exponering och tumörbildning, men resultaten har inte följts upp i oberoende studier. I själva verket har andra studier misslyckats att påvisa orsakssamband mellan exponering och cancer eller något annan relaterat förhållande. Fortsatt forskning pågår i flera laboratorier för att söka efter svar på denna fråga.

Referens

Länk till artikel av Kelly Classic (maj 2015) i Health Physics Society

Länk till tidigare publicerad artikel i Amatörradionyheterna

Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com