Vem saboterade Häglaredsmasten i Borås
… och är det någon som kan begripa varför?

Posted by Erik SM7DZV on 24 juni, 2016 in Nyheter |
Högmast Vedyxa Uppsala

Högmast. Här Teracoms anläggning Vedyxa, Uppsala.
FOTO Teracom

— Analys och kommentar av Erik SM7DZV —

Denna artikel bygger på fakta som är kända idag, midsommaraftonen 2016. Scenariot och bedömningarna är helt och hållet mina egna.

Från tillgängliga fakta går det att göra vissa antaganden som rör själva sabotaget, vissa av gärningsmannens personliga egenskaper samt med stor osäkerhet något om ett tänkbart motiv. Det är enklare att ringa in gärningsmannens personliga egenskaper än att förstå varför han genomförde sabotaget.

Sabotaget mot Häglaredsmasten genomfördes av en person som har god lokalkännedom i området, är fysiskt stark och har vana att hantera verktyg.

Med tanke på den metod gärningsmannen valde för att fälla masten kan konstateras att han inte är i sabotagebranschen och troligen inte heller har militär utbildning. Den totala frånvaron av riskmedvetande pekar snarare på en person som antingen lider av en psykisk störning eller har uppseendeväckande låg fattningsförmåga.

Valet av sabotageobjekt tyder på att personen skulle kunna vara en rättshaverist, som av något skäl försöker skada samhället. Det skulle inte förvåna om han redan är känd av polisen.

Tystnaden total
Det har gått drygt en månad sedan Teracoms högmast i Häglared utanför Borås förstördes genom sabotage. Vi vet idag att masten rasade sedan någon hade lossat alla muttrarna på ett av de tre staglinefundamenten. Sedan polisen tog över och åklagaren startade en förundersökning har sekretessen varit total. Om inte jag hört fel har tystnaden lagt sig, till och med på så kallade sociala medier. Informationsläget är därför i stort sett oförändrat, jämfört med veckan efter händelsen.

Enkelt: Kroppskrafter och skiftnyckel
Sabotagemetoden, att lossa 20 talet muttrar på ett av staglinefästenas betongfundament, talar om för oss att det var enkelt att fälla Häglaredsmasten: I stort sett vilken person som helst, med tillräckliga kroppskrafter, en eller ett par stora skift- eller hylsnycklar och ett grovt vattenledningsrör på ett par meter, skulle ha klarat av att skruva loss staglinefästernas muttrar.

Ingen främmande makt
Vi kan med stor säkerhet avfärda en hypotes om att främmande makt kunde ha varit inblandad. Tanken framfördes i TV dagarna efter masthaveriet av en konfliktforskare. Ingen främmande stat skulle ha varit beredd att offra agenter genom att välja en fullständigt livsfarlig metod för något så trivialt som att fälla en radiomast.

Dumhet
Tillvägagångssättet säger en del om gärningsmannen: Utöver kroppskrafter, grova verktyg och lokalkännedom krävdes ytterligare en egenskap: dumhet utöver det normala.

Livsfara
Det behövs inte inte stora mått av tankeförmåga för att inse, att när den sista muttern släpper och tre staglinefästen med en sammanlagd vikt av hundratals kilo försvinner över trädtopparna in mot masten, då har skiftnyckeln, eller det verktyg gärningsmannen använde, precis ryckts ut hans händer. Hur långt skiftnyckeln flög, eller om den ens återfunnits, är det väl bara polisen som vet.

Att gärningsmannen överlevde händelsen har han enbart slumpen att tacka för. Hade gärningsmannen förolyckats torde den uppgiften ha offentliggjorts av polis och åklagare.

God lokalkännedom
Gärningsmannen har lokalkännedom och hittar i trakten. Han har haft förmåga att hitta till platsen och frakta dit sin utrustning. Han har haft förmåga att göra det utan att observeras av närboende och han har haft förmåga att dölja sitt fordon under rekognoscering och under tiden för själva sabotaget.

Bor i närheten?
Gärningsmannen bor eller har varit bosatt i närheten av masten. Hur långt bort är svårt att avgöra med säkerhet. En utgångspunkt är att han finns inom Boråsområdet, möjligen på en plats med masten inom synhåll. Mitt antagande bygger på att gärningsmannen för det första har tillräcklig lokalkännedom och för det andra knappast åker många mil för att ge sig på just Häglaredsmasten.

Inte åka värdshus förbi
Det finns ett 50-tal liknande högmaster fördelade över Sverige. För en presumtiv sabotör, som vill fälla en av Teracoms högmaster och som bort på något annat håll i landet, finns det få skäl att så att säga åka värdshus förbi för att ge sig på just masten i Häglared. Ett skäl till ett sådant beteende skulle möjligen vara att försöka försvåra upptäckt. En sådan eventuell fördel skulle sannolikt uppvägas av ökad risk till följd av misstag på grund av sämre lokalkännedom.

Hat till samhället?
När det gäller gärningsmannens motiv har det i spekulationerna förts fram att det kan röra sig om en person med hat till företaget (Teracom) eller till samhället.

Tanken att en anställd eller före detta anställd vid Teracom skulle beväpna sig med en stor hylsnyckel och en rörstump för att fälla en högmast är minst sagt långsökt. Teracoms anställda har utbildning för höjdarbete och är ytterst kompetenta när det gäller risk- och säkerhetsbedömningar. Att en person med den bakgrunden skulle planera och genomföra en handling som den i Häglared är fullkomligt uteslutet. Enda undantaget från den bedömningen skulle kunna vara en allvarligt psykiskt sjuk person. Risken för det bedömer jag som näst intill försumbar.

Vill visa makt att skada
Det andra alternativet, att det rör sig om en person som hatar samhället och som vill visa sin makt att skada, är mera troligt. I vår samtid finns religiösa fundamentalister som är beredda att spränga sig själva i luften för att döda otrogna och få en fribiljett till himmelriket. Ett utmärkande drag för sådana personer är att de brukar ha förinspelade videoklipp för att via media förklara sig skyldiga till sina terrordåd. Såvitt känt har inget sådant tillkännagivande gjorts beträffande mastsabotaget i Häglared. För denna kategori våldsverkare lär det säkert finnas mer medialt uppseendeväckande attentatsmål i vårt land. Det torde därför kunna uteslutas att mastraset i Häglared utfördes av religiösa fundamentalister.

En – högst två – gärningsmän
Våldsamma rättshaverister förekommer emellanåt i vårt samhälle. Det är inte uteslutet att vi vi har att göra med en sådan. Min bedömning är att gärningsmannen agerade ensam eller att sabotaget genomfördes av högst två personer. Hade det rört sig om fler personer är det troligt att någon av de inblandade hade börjat berätta vilket skulle ha lett till att polisen kommit de skyldiga på spåren.

Känd av polisen?
Sabotaget mot Häglaredsmasten genomfördes av en person som har god lokalkännedom, är fysiskt stark och har vana att hantera verktyg. Med tanke på den metod gärningsmannen valde för att fälla masten kan konstateras att han inte är i sabotagebranschen och troligen inte har militär utbildning. Bristen på riskmedvetenhet pekar på en person som antingen lider av någon psykisk störning eller också har uppseendeväckande låg fattningsförmåga. Valet av sabotageobjekt tyder på att personen skulle kunna vara rättshaverist. Det skulle inte förvåna om han redan är känd av polisen.

Avslutande läsarspekulation
(2016-06-28) Från en läsare har vi fått en vildvuxen spekulation om i vilka kretsar sabotören skulle kunna tänkas höra hemma:

— Sök bland militanta och uttalade elallergiker…

Redaktionen saknar naturligtvis helt och hållet belägg för en sådan uppfattning.

Häglaredsmasten – Bakgrund

Känt är, från bilder som publicerats i pressen, att masten rasade efter det att muttrarna lossats på ett av de tre staglinefästena. När tillräckligt många muttrar lossats slet de kraftigt spända wirestagen loss staglingefästena från betongfundamentet. När spänningen från staglinorna på den saboterade sidan av masten upphörde, drog staglinorna på de två kvarvarande sidorna över masten vilket ledde till att konstruktionen kollapsade.

Teracom bekräftar att Häglaredsmasten rasade därför att muttrarna som lossades gjorde att staglinefästena slets loss. Utredningen ligger hos polisen, och förundersökningssekretess råder. Från polisens kommunikationscentral i Borås har man inget att tillägga. Det finns idag inga uppgifter om hur långt undersökningen kommit eller när den kan väntas blir klar.

Fyra tänkbara orsaker till masthaveri
Från flera olika håll och direkt efter masthaveriet den 15 maj fick redaktionen in uppgifter om vad som inträffat. Varför masten hade rasat var inledningsvis ytterst oklart. Vi konstaterade att det fanns i princip fyra olika tänkbara förklaringar: Konstruktionsfel, dåligt underhåll, materialfel samt, slutligen, sabotage. På grund av det oklara läget valde vi därför att avstå från att skriva något om händelsen.

Konstruktionsfel – Uteslutet
Teracom har ett 50-tal högmaster, som är 200 meter eller mer. De äldsta av dessa är från mitten av 1950-talet och har varit i drift under årtionden utan haverier. Ett uppmärksammat undantag utgörs av Multråmasten utanför Sollefteå, som rasade vintern 1988 efter hård nedisning under två månader. Multråmasten var ursprungligen 330 meter. Den byggdes upp på nytt och renoverades samma år. Efter ombyggnaden är Multråmasten 288 meter. Konstruktionsfel – uteslutet.

Dåligt underhåll – Uteslutet
Samma grundargument som talar emot tanken på konstruktionsfel gäller för tanken att masten skulle ha rasat på grund av eftersatt underhåll. Högmasten på Billingen byggdes 1956. Den är tre år äldre än masten i Häglared som rasade efter det nu aktuella sabotaget. Stagfästen och mastdetaljer besiktigas vart tredje år och underhålls kontinuerligt. Staglinorna byts regelbundet. (Se länk nedan.) Dåligt underhåll – Uteslutet.

Materialfel – All erfarenhet talar emot
Min bedömning bygger på antagandet att Teracom har årtionden av erfarenhet från underhåll av sina anläggningar. Allt har fungerat från 1950-talet och framåt. Det finns ingen anledning att tro att företaget plötsligt skulle börja köpa utrustning från oseriösa lågprisföretag. Materialfel – All erfarenhet talar emot att masthaveriet skulle ha haft den orsaken.

Sabotage – Fullt möjligt
De flesta hemvärnsbefäl har erfarenhet av högmaster som skyddsobjekt. Därmed är det heller ingen större hemlighet hur en TV-mast kan saboteras antingen genom totalhaveri som i Heglared eller så att TV- och radiostationens sändare och antenner tillfälligt sätts ur funktion. Före Heglared finns, vad jag vet, inga kända sabotage eller sabotageförsök mot Teracoms högmaster eller anläggningar. Men jämfört de andra tänkbara förklaringarna, konstruktionsfel, dåligt underhåll eller materialfel, föreföll sabotage trots allt vara en tänkbar orsak som inte kunde viftas bort. Det visade sig senare också att det var sabotage som orsakade mastraset i Häglared.

Vem hade intresse och förmåga att sabotera?
Till följd av det konstaterade sabotaget öppnades frågor om vem som haft intresse, kunskap, förmåga och tillfälle att utföra sabotaget. Ovanstående analys bygger på förhållanden som blivit kända efter det att masten kollapsat och mina bedömningar av sannolikheten för olika utfall.

Tills dess fler fakta offentliggörs går det not inte att komma längre än så här.

Länkar

Wikipedia: TV-master i Sverige.

Teracom: Vad sliter på masten?

Teracom: Mastinspektion.

Teracom: Frågor och svar om masthaveriet i Borås.

Aftonbladet: Bilder på staglinefästet.

 

Efterskrift: Om ”Bomben” vid telemasten i Skutskär…

Efter sabotaget mot Häglaredsmasten inträffade en formlig epidemi av misstänkta sabotage mot kommunikationsanläggningar. En av de mera uppseendeväckande rapporterna var när en telemast i Skutskär utanför Gävle spärrades av sedan man hittat ett föremål som misstänktes vara en bomb. Polisens bombtekniker tillkallades och förde bort föremålet, som varken visade sig vara sprängmedel eller något annat explosivt. Enligt flera av SVT:s läsare var det i själva verket något helt annat.

– Det var ingen bomb. Det var en orgonit, säger en aktivist som har placerat ut liknande föremål vid flera master runt om i Sverige.

En orgonit är en blandning av metallspån, kristall eller ädelsten som sedan gjuts ihop med polyester.

Personer som sysslar och tror på kraften med orgoner hävdar att extremt stark energi frigörs från kristallerna (eller ädelstenen) när polyestern härdas och krymper. Enligt de som tror på orgonitens kraft så suger en orgonit in negativ energi och omvandlar den till positiv energi.

Länkar

Sveriges Radio: ”Bomben” i Skutskär.

SVT: Ingen bomb – ”Orgonit”

NOT:
I artikeln använder jag pronomenet ”han” i stället för det könsneutrala ”hen”. Det innebär inte att jag i artikeln tar för givet att sabotören måste vara en man.
-7DZV

Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com