Oreglerade frågor kring SL-signaler
i PTS förslag till delegationsbeslut

Posted by Erik SM7DZV on 7 november, 2016 in Nyheter |
Uppdaterat 2016-11-08:
Avsnittet om amatörradiokurser och provförrättning för FRO:s medlemmar.

— Kommentar av Erik SM7DZV —

sl7ca-qsl

SL7CA – Kungl. Skånska Trängregementet Hässleholm. Stationschef, då som nu,
Kjell SM7DRQ.

Den 2 november presenterade Post- och Telestyrelsen ett remissförslag till ny delegationsordning för amatörradiofrågor. PTS begär att de som vill yttra sig över förslaget ska göra det senast den 10 november. Närmare ett krav på svar med vändande post är det svårt att komma i ett statligt remissammanhang.

Som vi tidigare redovisat fortsätter SSA att ansvara för provförrättning, utdelning av anropssignaler samt övrig hithörande administration. ESR och FRO förlorar sina motsvarande rättigheter, vilka skrevs in i det tidigare delegeringsbeslutet från 2011.

FRO kommer att få ansvar för administration av SL-signaler, direkt kopplade till FRO. Idag administrerar Marinens Radio SL-signaler för aktiva militära förband. När det gäller traditionssignaler, dvs. SL-signaler som tillhört nedlagda förband, är reglerna mer diffusa.

 

FRO är Försvarsmaktens traditionsbärare för telegrafi. Innan Marinens Radio tog över, administrerade FRO traditionssignalerna. Det saken främst handlar om är att hålla registret över adresser och stationsansvariga uppdaterad. Eftersom Försvarsmakten sedan lång tid genomgår genomgripande personella och organisatoriska omstruktureringar vore det sannolikt inte fel att som långsiktig lösning låta FRO fortsätta att administrera traditionssignalerna.

FRO får administrera SL-signaler direkt knutna till FRO
Av PTS förslag till ny delegation framgår att FRO liksom tidigare kommer att administrera SL-signaler direkt knutna till FRO, dvs SLnFRO och FRO-avdelningarnas anropssignaler SLnZxx.

Marinens Radio sköter SL-signaler åt aktiva förband
Marinens Radio delar ut nya SL-signaler till befintliga förband och enheter. Detta tycks inte framgå av PTS förslag till delegationsbeslut. Därutöver förefaller regler för traditionssignaler, dvs. nedlagda förbands SL-signaler, mer diffusa.

Traditionssignalerna ska enligt Marinens Radio bäras av ett förband eller en utbildningsenhet, inte en FRO-förening – men väl kan FRO-medlemmar som är knutna till ett förband eller liknande sköta det. Redaktionen utgår från att kamratförening vid ett nedlagt regemente likställs med det som ovan sagts om förband.

Traditionssignalerna nämns inte i förslaget
I PTS förslag till delegationsbeslut finns inget angivet om traditionssignalerna. Det är viktigt att byråkratiska hinder eller militära omorgnisationer inte tillåter dessa signaler att försvinna.

Önskvärt att traditionssignalerna administreras av FRO
Det vore därför önskvärt att administrationen av traditionssignalerna, de nedlagda förbandens SL-signaler, hänförs till FRO.

ESR och FRO förlorar rätten att administrera
I förslaget till delegationsbeslut återkallar PTS rätten för ESR och FRO att utföra prov för amatörradiocertifikat samt utfärda amatörradiolicenser. I början av 2016 uppgav en tjänsteman vid PTS, som svar på direkt fråga från Amatörradionyheterna, att ESR inte hade genomfört några prov för blivande radioamatörer och inte heller utfärdat några licenser.

FRO:s prov- och certifikatadministration sköts av SSA
FRO har, sedan flera år, tillgång till ett begränsat antal auktoriserade provförrättare. Det låga antalet förklaras av att intresset från FRO:s förbund har varit mycket svalt. Provförrättarna har godkänts av SSA, de är medlemmar i både SSA och FRO och de genomför  certifikatprov för FRO-medlemmar som deltagit i FRO:s kurser för blivande radioamatörer. FRO har ingen egen administration för amatörradio. Efter godkända prov överlämnar provförrättarna därför administration, registrering av proven, utfärdande av tillståndsbevis, arkivering samt registerhållning mm till SSA, som har alla erforderliga administrativa resurser och rutiner som krävs. Denna rutin har tillämpats under mer än tio år.

FRO avstod från att bygga upp parallell hantering
FRO har avstått från att bygga upp en egen administrativ rutin parallell till den som SSA redan har. Man har ansett det onödigt att tillskapa och dela upp denna administration på flera sinsemellan och från varandra skilda organisationer.

I stort återgång till vad som gällde före 2011
PTS förslag till beslut innebär att rätt till provförrättning, utfärdande av amatörradiotillstånd samt övrig administration i anslutning till dessa frågor delegeras till SSA. Förslaget är i stort en återgång till vad som gällde före 2011.

Myndighetsutövning ska vara rättssäker och begriplig
Det innebär att SSA, inom ramen för de områden som delegationen omfattar, får ansvar för och skyldighet till myndighetsutövning. Myndighetsutövning ska utformas på ett rättssäkert och för medborgarna begripligt sätt. Det senare rekvisitet torde knappast vara uppfyllt ifall ett antal var för sig oberoende och i någon mån konkurrerande organisationer ska ansvara för samma verksamhet.

PTS förslag till ny delegationsordning är i detta avseende överlägset det som gällt under de senaste fem åren.

 

FOTNOT
Om remissyttranden
Den som vill yttra sig med anledning av PTS förslag till amatörradiodelegationsbeslut ska göra det skriftligt. Yttranden yttranden ska ha inkommit till PTS senast den 10 november 2016. PTS emotser gärna yttranden i elektronisk form till adressen pts@pts.se. Ange ärendets diarienummer 16-7346 i e-postmeddelandets ärendemening.

Ordförklaring:
Rekvisit: Juridisk term för villlkor som måste vara uppfyllt för att en lagregel ska vara tillämplig.

Länk

Amatörradionyheterna: Nyhetsartikel publicerad den 3 november.

 

Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com