SSA administrerar gärna amatörradio
men inte på det sätt PTS tänkt sig…

Posted by Erik SM7DZV on 14 november, 2016 in Nyheter |

— Av Erik SM7DZV —

Post- och Telestyrelsen föreslår att SSA även fortsättningsvis ska sköta samhällets administration av amatörradioverksamheten.

SSA har svarat på remissen och förklarar att man gärna åtar sig ansvaret för verksamheten, men att man motsätter flera av de märkliga och i vissa stycken ogenomförbara förslag till detaljregleringar som PTS har skrivit in. När det till exempel gäller ett komplicerat regelverk för hantering av specialsignaler, menar SSA att myndigheten inte ens har lagstöd för sitt förslag.

Detaljerna om hur PTS har tänkt sig det hela framgår av det förslag myndigheten skickade ut den 2 november och där remissvar krävdes in mindre än en vecka senare, den 8 november.


Post- och Telestyrelsen har nyligen presenterat sitt förslag till delegationsbeslut om amatörradio. Förslaget går ut på att SSA ska sköta administrationen kring amatörradioverksamheten. I sitt yttrande över förslaget ställer sig SSA kritiskt till förslaget på flera punkter, bland annat beträffande myndighetens kontroll av provresultat, tilldelning av anropssignaler samt ett krav på kontroll av loggar för specialsignaler.

Kontroller innan provresultatet tillkännages…
PTS har begärt att få tillfälle att genomföra kontroller av avlagda prov, innan provresultatet meddelas provtagaren. SSA ifrågasätter nyttan av åtgärden. PTS har tidigare i år godkänt åtgärder som vidtagits efter ett tillsynsärende. Inga förhållanden har ändrats sedan dessa rutiner infördes. ”Därmed torde inga ytterligare kontrollåtgärder krävas”, skriver SSA lakoniskt i sitt remissyttrande. SSA erbjuder i stället PTS att skicka en medarbetare som deltar i provfärrättningen som bisittare.

Komplicerat regelverk för anropssignaler
PTS har föreslagit ett komplicerat regelverk för utformning, tilldelning och användning av anropssignaler. SSA framhåller att om detta regelverk började tillämpas skulle det kräva ”en omfattande uppsättning administrativa rutiner för uppföljning och kontroll.”

SSA: PTS saknar lagstöd
SSA anför att det föreslagna regelverket inte är rättsligt motiverat, ”då det saknas lagstöd för att PTS i detalj ska reglera användningen för vissa anropssignaler. Lagen inskränker sig till att reglera att anropssignalerna ska användas för amatörradioverksamhet.”

Frågor om provförrättning
PTS har även begärt att provförrättare ska ange planerat antal prov. SSA svarar att det inte är möjligt eftersom ingen i förväg vet något om hur många provtagare som kommer att anmäla sig i en viss region. SSA har tidigare förslagit att provförrättning ska kunna ske on-line i syftet att höja kvalitetsnivån ytterligare. Denna synpunkt har inte beaktats i PTS förslag till delegationsbeslut.

SSA: Orealistiskt krav om loggning
För drygt 20 år sedan avskaffades kravet på loggning av amatörradioförbindelser. I förslaget till delegationsbeslut om amatörradio vill Post- och Telestyrelsen nu införa loggningskrav för specialsignaler. I Bilaga C sidan 8, avsnitt 2.2.2.5, skriver PTS:

”Behovet av en tävlingssignal ska vara dokumenterat genom loggar och behovet ska omprövas av SSA innan den förnyas/förlängs. Det är
inte tillräckliga skäl till förnyelse/förlängning att endast förnya avgiften till SSA.”

SSA kategoriserar i sitt yttrande kravet som orealistiskt.

Länk
PTS förslag till delegationsbeslut 

SSA: Remissyttrande: 16-7346-47-1

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com