Nya Häglaredsmasten sänder TV sedan juni
Snart också klart för radions FM-sändningar

Posted by Erik SM7DZV on 4 september, 2017 in Nyheter |
Första publicering 2017-09-02. Senaste uppdatering 2017-09-04 kl 13.55.

Nu är nya Häglaredsmasten klar och TV sänds därifrån sedan i juni. Sveriges Radios FM-program kommer att börja sändas härifrån inom kort, planeringen pekar mot vecka 38. Allt handlar om väder, vissa delar av installationerna kan inte göras om det regnar. Den högra masten, de 133 meter som stod kvar efter sabotaget, innehåller transmissionssystem som ska flyttas över till den nya masten. Därefter ska den gamla  masten rivas, återvinnas.
FOTO © Erik SM7DZV
Klicka på bilden för att komma till Teracoms hemsida där man samlat all sin publika information om sabotaget mot Sveriges då femte högsta högmast.

— Av Erik SM7DZV —

Häglared understatement: Varningsskylt som placerats i den gata som fick huggas upp i skogen sedan masten hade rasat.
FOTO © Erik SM7DZV

Den 15 maj 2016, halv elva på kvällen, havererade Teracoms högmast i Häglared utanför Borås efter ett sabotage. 200 meter av mastens översta del rasade utför berget och blev liggande vid sidan av vägen från sändarstationen ner till byn.

Alla TV-sändningar och alla Sveriges Radios FM-program tvärdog. Förvånansvärt nog fungerade det mesta av det som satt lägre än 133 meter i masten, och som inte hade blivit sönderslaget av allt som rasade.

Tjugo minuter efter larmet, omkring tio minuter i elva, var Teracoms servicetekniker Dag Hammarberg nästan framme. Han trodde från början att det rörde sig om ett totalt strömavbrott. När han närmade sig platsen kunde han i sin kikare se att masten var borta. Det som var kvar av den 332 meter höga masten från 1959 var en stump på 133 meter.

1300 larm på tre minuter
När Dag Hammarberg kom fram var både Polis och Räddningstjänst på plats. Ingen visste vad som hade inträffat. De första tre minuterna efter raset kom det in 1 300 larm till Teracoms övervakningscenter NOC, Network Operation Center. Omedelbart därefter gick Teracoms beredskapsorganisation igång. Det blev aldrig något kaos. Alla visste vad man skulle göra.

 

Teracoms hemsida ger en utförlig bild av vad som hände, från det att masten rasade.

Av säkerhetsskäl kan vi inte berätta i detalj om hur och allt vad vi gjorde den där natten, säger Frida Jakobsson, kommunikatör vid Teracom. Men vi har mastbilar och hög beredskap.

P4 i luften efter ett par timmar
Efter bara några få timmar var Teracom igång med sändningar av P4. Det var det snabbaste sättet att få ut information om vad som hade hänt till allmänheten i närområdet. Sändningarna skedde från en mastbil som ställdes upp på en åker nere i byn. Teracom räknar med att man på detta sätt kunde nå ut med Sveriges Radios program till 88 procent av hushållen i det normala täckningsområdet. Några timmar senare samma dag kunde man även börja sända TV till närområdet. Även dessa sändningar skedde från mastbil. Länk till SVT-nyheter Väst

P4 Sjuhärad rapporterade hur Teracom efter hand monterade slavsändare i Sjuhäradsbygden för att förbättra hörbarheten. Länk P4 Sjuhärad. Trots det förekom emellanåt rapporter från enstaka platser där rundradiotäckningen ändå inte blev riktigt vad lyssnare önskade sig.

Servicetekniker Dag Hammarberg var den förste av Teracoms personal som var på plats sedan masten rasat. ”Men vad som egentligen hände och hur det gick till, det vet vi inte.”
FOTO © Erik SM7DZV

Därför rasade masten
Teracoms högmaster är stagade i tre riktningar. Masten i Häglared rasade därför att sabotören eller sabotörerna hade lossat muttrar för infästningen av stagvajrar på det yttersta av de stagfundament som vette mot sydväst. Totalt är det drygt 40 bultar som förankrar järnen, som vajrarna är fästade i, i betongfundamenten.

Går inte att beskriva händelseförloppet: ”Vi vet inte”
– Att beskriva händelseförloppet, det går inte, säger Dag Hammarberg. Vi vet inte hur det gick till. Polisen har inte sagt vad de kommit fram till. Jag har själv inte varit nere vid platsen för att kolla hur det såg ut. Det är mer vad man har sett på kort i så fall.

 

På adresslappen: ”Sopor från radiostationen”. På lastpallarna: Infästningsjärnen från den saboterade vajerinfästningen på stagfundamentet i Häglared.
FOTO © Erik SM7DZV

Nästan alla muttrar
skuvades loss

Bilder som Aftonbladet publicerade den 17 maj 2016 (bild 4 och 5 i Aftonbladets serie) visar att de nedersta bultparen i infästningarna för den yttersta och den tredje yttersta vajerinfästningen är krökta. Utifrån Aftonbladets bilder går det inte att avgöra ifall fler än fyra bultar är krökta. Det går inte, av de publicerade bilderna, att avgöra ifall motsvarande bultpar på den mittersta vajerfästet skadats på samma sätt.

Det förefaller därför troligt att en eller flera sabotörer lossat grova, dubbla, muttrar på 38, upp till 40 bultar ingjutna i betongfundamentet, och därefter lämnat platsen. Av det som idag är känt förefaller det mindre troligt att någon icke självmordsbenägen sabotör skulle ha stannat kvar på platsen för att studera slutfasen av sitt verk.

De osaboterade vajrarna drog omkull masten
När det saboterade staglinefästet släppte, drog de återstående hårt spända staglinorna över masten i sin riktning. Därefter blev det sannolikt en rekyl i masten, på grund av dess egen hållfasthet, innan den drogs omkull mellan de två oskadade omgångarna av staglinor. Masten har inte ramlat rakt ned. Nedslaget är en bit bort, i riktning bort från det saboterade mastfundamentet. De återstående vajrarna har dragit masten åt det hållet. Hela den havererade masten låg utanför skyddsnätet runt mastroten och den närmaste delen av stationsbyggnaden.

Ulf Karlsson på bilden var en av fem höjdarbetare i Häglared vid dagen för vårt besök. Samtliga med hemvist Älvdalen. Tomas Gabrielsson, Mikael Jansson, Christer Karlsson och Johan Backman var de övriga.
FOTO © Erik SM7DZV

Stort antal provisorier inklusive tillfällig 100-metersmast i Häglared
För att klara sändningarna av TV och radio tvingades Teracom bygga ett stort antal provisorier. Bortsett från akutinsatserna i direkt anslutning till mastraset byggde man därefter en cirka 100 meter hög provisorisk antennmast i närheten av stationsbyggnaden. För att klara täckningen av Sveriges Radios rundradiosändningar fick man dessutom bygga slavsändare på tre ytterligare platser.

Ekonomin sköttes från annat håll
För alla inblandade tekniker handlade det om att få systemen att fungera och sändningarna att nå ut.
Ekonomin, den sköttes på annat håll.

– Hur mycket alla provisorier kostade, det har jag inte den ringaste aning om, säger Dag Hammarberg.

En ny mast kostar cirka 50 miljoner
– Generellt kan man säga att det kostar runt 50 miljoner kronor att bygga upp en ny mast, säger Frida Jakobsson. Men av säkerhetsskäl vill vi inte gå in på att specificera detaljer.

Totalkostnaden blir därmed 50 miljoner kronor, plus alla för oss okända kostnader för akutinsatser och provisorier och arbeten för att driftsätta provisorierna.

Bättre skydd för alla högmaster i hela landet
– En erfarenhet är att det har monterats förbättrade staginfästningsskydd på alla Teracoms master, säger Frida Jakobsson. En annan erfarenhet är ju att det är viktigt att alltid ha en hög beredskap. Vi såg ju här, att trots en mast åkte i backen, så hade ju väldigt stor andel av hushållen P4 inom några timmar, och det är ju väldigt bra.

– Det finns väldigt mycket att lära av hela Häglaredshistorien, sammanfattar Frida Jakobsson. Det är ju någonting vi tagit till oss och gör. Det har också satt spår i vårt säkerhetstänk.

– Efter sabotaget har alla Teracoms master försetts med extra staginfästningsskydd. Förenklat betyder det att bultarna som håller fast mastens vajrar skyddas av en metallplatta. På den nya masten i Häglared  är dessutom infästningarna på de inre stagfundamenten fastgjutna.

”Även om det var kaos  så fungerade det mesta”
– Ja, det är väl de grejerna vi lärde oss nånting om då, sammanfattar Dag Hammarberg. Även om det var kaos så fungerade ju det mesta ändå. Teracoms organisation fungerade väldigt bra med de grupper som sattes in direkt.

Frida Jakobsson, kommunikatör hos Teracom, informerar om arbetena i Häglared. I bakgrunden den nya högmasten.
FOTO © Erik SM7DZV

PÅSA-grupperna visste vad de skulle göra
– Grupperna som ingår i krisledningsorganisationen, PÅSA, visste ju alla direkt vad dom skulle göra i ett skarpt läge, trots att en sak som den här aldrig tidigare hade hänt, säger Frida Jakobssson. PÅSA står för ”plan för åtgärder vid störningar och avbrott” och är Teracoms beredskapsorganisation. Exakt hur en PÅSA utformas beror på vad som har hänt och vilka behov som finns.

Gamla masten bröts av på 133 meters höjd
– Den gamla masten bröts av på 133m höjd säger Frida Jakobsson. Alltsom var monterat under 122 meters höjd  fungerade som det skulle. Reservkraften gick igång som den skulle. P4 täckningen var 88 procent även när masten föll.

Nya masten 29 meter lägre
– Den nya masten är 303 meter. Det är cirka 30 meter lägre än förra masten, säger Frida Jakobsson. Den behöver inte vara högre eftersom de nya antennerna är bättre. TV-antennen finns i den röd-vita toppdelen.

– Radioantennerna sitter på samma höjd som tidigare. Installation av antenner för Sveriges Radios FM-program har skett under sommaren och planen är att det ska vara helt klart i september i år. Fram till dess lyssnar hushållen i Boråstrakten på sändningar som går via reservmasten.

– Den nya masten monteras nästan direkt bredvid den delen av den gamla masten som fortfarande står kvar. Närheten gör det lätt att flytta över alla inplaceringar och är optimal för utsändning.

Ny metod för dämpning av rörelser i  masttoppen
– Den nya masten har en ny typ av dämpning, med vätska istället för en pendel, som är billigare i inköp och mer kostnadseffektiv att driva. Vätskan är mer underhållsfri. Systemet behövs för att dämpa effekten av de periodiska virvlar som bildas runt mastens cylinderformade topp. Sådana rörelser kan slita på materialet och orsaka störningar.

Enklare kabeldragning
– En annan förändring är att mastfundamentet utformats så att alla grova kablar i kabelkulvertarna löper lättare fram till kabelstegarna. Dessutom är fundamentet utrustas med en centrerad lyftögla som gör det lättare att dra linan som används när material behöver hissas.

Personalutrymme i toppen av masten
– Slutligen har masten försetts med en kur i toppen, ett litet personalutrymme, där det är möjligt att gå in och få lite vindskydd och värma sig vid höghöjdsarbete. Det ger en bättre arbetsmiljö för våra tekniker när de arbetar uppe i masten.Vi passar också på att göra en del ombyggnationer och layoutförändringar inomhus i stationsbyggnaden.

Häglared den 24 augusti 2017. Den nya högmasten är delvis i drift. TV sänds härifrån sedan i juni. Sveriges Radios FM-program kommer att börja sändas under september. Därefter kommer transmissionssystemen i det som är kvar av den gamla masten att flyttas över till den nya. Slutligen ska resterna av den gamla masten återvinnas. Även den provisoriska masten till höger kommer att monteras ned.
FOTO © Erik SM7DZV

FOTNOT:
Åklagaren Patrik Tilly vid Åklagarmyndigheten i Borås  lade i slutet av oktober förra året ned förundersökningen av sabotaget och skickade den tillbaka till Polisen.

Print Friendly, PDF & Email

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com