Strålsäkerhetsmyndighetens EMF-mätning 2015
— Amatörradions variant av Kejsarens nya kläder

Posted by Erik SM7DZV on 6 januari, 2018 in Nyheter |
Senast uppdaterat  2018-01-06  (kl 10.50).
Kommentar från fartygstelegrafist (2018-01-06 kl 11.00).

Strålsäkerhetsmyndighetens design för mätning av EMF vid amatörradioantenner. Kommentarer överflödiga.
Källa Myndighetens rapport.

— Återblick och kommentar av Erik SM7DZV —

Du kör kortvåg och SSB: du matar din dipolantenn med 100 watt på 3750 kHz. Tänk då på att allmänheten inte får vara närmare antennen är 73 centimeter! Matar du samma antenn med en kilowatt blir det teoretiska säkerhetsavståndet 2,3 meter.

Det har SSA:s  och Strålsäkerhetsmyndighetens räknenissar kommit fram till. EMF, elektromagnetiska fält, kan nämligen vara farliga för levande organismer. För att värna om allmänhetens säkerhet har SSA skrivit en utbildnings-PM, där man uppmanar Sveriges radioamatörer att verkligen lära sig förstå det här med elektromagnetiska fält.

100 watt på 80 meter SSB 73 cm säkerhetsavstånd!
73 centimeter från en dipolantenn vid 100 watt på 80 meter. Det är allmänhetens säkerhetsavstånd från dipolantennen. Siffran har hämtats ur SSA:s utbildningsmaterial om EMF.

Mot den bakgrunden bör frågan ställas, om det kan finnas någon radioamatör, någonstans i Sverige – eller för den skull i hela världen – som är förvånad? Alla som har gjort militärtjänst som radiosignalister, och inte sovit under utbildningen, vet att säkerhetsavståndet brukade anges till en dryg meter.

En studie som aldrig borde ha passerat papperskorgen
Sifferexercisen har kommit i efterdyningarna av Strålsäkerhetsmyndighetens mätning hösten 2015 av elektromagnetiska fält i anslutning till amatörradioantenner. Ett  lika taffligt ”vetenskapligt” aktstycke har aldrig någonsin tidigare avancerat längre än till närmaste papperskorg. Lika bedrövligt är att hela kalaset bekostades med skattemedel, de fattigas pengar.

Strålsäkerhetsmyndigheten publicerade rapporten om fältstyrkemätningen i mitten av december 2015. I ett stort antal artiklar under våren 2016 granskade och kritiserade Amatörradionyheterna mätningen samt beslut och processer som vilade på dess resultat.

Amatörradions variant av Kejsarens nya kläder
När dammet efter den upphaussade mätningen har lagt sig, konsultarvodena betalats, de nya provfrågorna för blivande radioamatörer formulerats av PTS samt SSA:s utbildningsmaterial fastställts då står de inblandade med ändorna bara. Känner aktörerna möjligen stolthet över att ha skapat sin alldeles egna amatörmässiga version av Kejsarens nya kläder?

 

Allt började med att Strålsäkerhetsmyndigheten fick frågor, en eller ett par gånger om året, från människor som undrade om strålningsrisk i närheten av amatörradioantenner. Tjänstemännen hade inget svar och beslöt sig för att ta reda på hur det förhöll sig. Frågan man försökte besvara löd: Går det att skapa så starka elektromagnetiska fält i anslutning till amatörradioantenner att strålningen överstiger gällande referensvärden?

Vetenskaplig misstanke om risker saknades
Någon vetenskaplig grund eller misstanke för att allmänheten skulle komma till skada fanns inte, men myndigheten bestämde sig ändå för att täta sin kunskapsläcka.

Vetenskapliga studier går vanligtvis ut på att kartlägga befintliga förhållandena. Efter analys av resultat kan forskarna därefter förkasta hypoteser som inte håller. Problemet var bara att Strålsäkerhetsmyndigheten varken formulerade några hypoteser eller skrev någon projektplan. Myndigheten valde en annan ansats.

SSM direktupphandlade av konsultbolag
I stället för att försöka kartlägga hur verkligheten såg ut gick myndigheten till ett konsultföretag med frågan ”Kan elektromagnetiska fält i anslutning till amatörradioantenner bli så kraftiga att strålningen överstiger gällande referensvärden?”

Det är lätt att inse att det går att ordna, bara man bär sig tillräckligt dumt åt.  Men då handlar det inte längre om amatörradio.

Konsulten hade ”både kompetens och möjligheter”
På det konsultbolag som valdes, enligt Strålsäkerhetsmyndigheten för att företaget ”hade både kompetens och möjligheter att utföra mätningarna”, arbetade en radioamatör som designade Strålsäkerhetsmyndighetens mätupplägg. På nätforum hade samme person tidigare under året skrutit om sina yrkesmässiga goda myndighetskontakter. Han hade också i samma sammanhang lovat att ”fortsättningsvis ta varje tillfälle i akt att propagera för högre examinationskrav, återinfört telegrafiprov samt kanske även sänkta effektgränser, grundat i EMC och EMF-resonemang.”

Detta grumlade på intet sätt Strålsäkerhetsmyndighetens tilltro till konsultens omdöme och saklighet.

Rapporten vetenskapligt skräp
I mitten av december 2015, släppte Strålsäkerhetsmyndigheten rapport och resultat av EMF-mätningarna. Amatörradionyheterna granskade rapporten och förkastade den som vetenskapligt skräp. Det saknades redovisningar av syfte, projektplan, hypoteser, forskningsläge och metodteori. Redovisningen omfattade i stort sett bara bilder och siffror från ett antal godtyckliga ”typfall”. Analys av mätresultaten saknades liksom diskussion av mätresultatens relevans. Rapporten skulle inte ens ha klarat de grundläggande krav som ställs på ett papper från  universitetens förstaårsnivå.

Tio gånger för hög effekt för 90 procent av radioamatörerna
Allt detta påtalade Amatörradionyheterna i en serie artiklar under våren 2016. Bortsett från rapportens vetenskapliga tillkortakommanden framkom vid granskning att Strålsäkerhetsmyndighetens och konsultföretagets mätdesign och antaganden hade lett till att SSM hade räknat med tio gånger för hög effekt för 90 procent av Sveriges Radioamatörer. Fältmätningsförsöket hade inte  följt normala vetenskapliga metoder varför sammanfattningen av mätresultaten enbart blev några sidor ovetenskaplig sifferexercis.

SSM blundade för kritiken Processen gick vidare
Vid normala vetenskaplig processer prövas framförda invändningar och kritik innan en rapport publiceras. Amatörradionyheternas kritik medförde emellertid inte någon omprövning från Strålsäkerhetsmyndighetens sida. I stället genomförde myndigheten en serie sammankomster med deltagande av representanter för Strålsäkerhetsmyndigheten, Post- och Telestyrelsen, Elsäkerhetsverket, FRO, ESR och SSA. Processens slutprodukt blev att PTS skulle konstruera frågor att införa i certifikatproven för blivande radioamatörer. Frågorna skulle handla om elektromagnetiska fält i anslutning till amatörradioantenner. SSA åtog sig att producera ett lämpligt utbildningsmateriel.

SSA:s ”goda råd” om vad radioamatören bör tänka på
Vad var det då man kom fram till? Vad blev det för riktlinjer som SSA lyckades pränta ned? Det kan var och en lätt se: På SSA:s hemsida på nätet under menyn sektioner finns avdelningen EMC/EMF. Under EMF finns ett avsnitt, 23 rader brödtext, rubricerat Elektromagnetiska fält och radioamatören. SSA skriver där bland annat:

”Som det skrivits om tidigare, både på SSA:s webbplats och i QTC, så saknas det utbildning inom området EMF för radioamatörer …. Utbildningsmaterialet är skrivet som ett självstudiematerial med fokus på att ge kunskap om hela området EMF utan att krångla till det i onödan. Både bakgrunden till de råd som gäller i Sverige, hur fält uppkommer, hur man utvärderar sin egen station samt goda råd om vad man bör tänka på när man använder sin amatörradiostation.”

Längst ned på sidan kan utbildningsmaterialet laddas ned (10 copyrightmärkta pdfsidor i A4-format). SSA:s uppmaning till alla radioamatörer är att sätta sig in i materialet och lära sig mer om detta.

Risken: Uppvärmning av människokroppen
Riktlinjerna för de gränsvärden som fastställts för elektromagnetiska fält baseras på uppvärmning av människokroppen. I SSA:s PM redovisas att de grundläggande begränsningarna, enligt internationella rekommendationer, är satta vid ungefär två procent av de nivåer  vid vilka akuta biologiska effekter är vetenskapligt säkerställda.

Den 16 april 2016 publicerade Amatörradionyheterna artikeln Forskningen: Få påvisbara effekter på människor av elektromagnetisk strålning från radiosändare. Där framhölls bland annat att studier har visat, att de nivåer för elektromagnetisk radiostrålning i  omgivningsmiljön (EMF) som allmänheten utsätts för, ligger långt under de nivåer som krävs för att vålla påvisbar höjning av kroppstemperaturen.

Det innebär i praktiken att biologisk påverkan på människor sällan eller aldrig förekommer till följd av exponering för elektromagnetisk strålning från radiovågor. Detta stödjer Amatörradionyheternas uppfattning att Strålsäkerhetsmyndighetens fältmätning av amatörradioanläggningar och dess efterföljande slutsatser saknar vetenskaplig relevans.

SSA:s utbildnings-PM vederlägger inte den uppfattningen.

Amatörradionyheterna kritiserade rapporten i en serie artiklar
Från början av februari 2016 och under hela våren genomförde Amatörradionyheterna en kritisk granskning av rapporten om fältmätningen samt av de berörda myndigheternas och SSA:s agerande. Myndigheterna teg och körde vidare. SSA:s ledning saknade vilja, kunskap och förmåga att förklara och tillrättalägga de vrångbilder som Strålsäkerhetsmyndigheten hade adopterat av konsulten.

Nu: Kejsaren är utan kläder!
När dammet nu lagt sig kan konstateras att de invändningar och den kritik, som Amatörradionyheterna riktade mot rapporten och den följande processen, inte i något avseende visade sig felaktiga. Kvar har vi en process, slående lik H.C. Andersens berättelse om Kejsarens nya kläder.

Den artikel vi publicerar här idag var ursprungligen planerad till den 16 december 2017, precis två år efter publiceringen av Strålsäkerhetsmyndighetens publicering av sin rapport om myndighetens mätning av EMF vid amatörradioantenner. Redaktionen beklagar dröjsmålet.

Avslutande läsarfråga
Sedan Amatörradionyheterna avslutat sin publicering kring händelserna, fick redaktionen frågan av en av våra läsare:

”Vad tror du att det ligger för intressen bakom ett sådan här sak?”

Läsaren hade en föreställning om någon form av orsak och verkan. Det borde enligt honom finnas ett skäl för att Strålsäkerhetsmyndigheten både drog igång fältmätningen och organiserade allt som hände därefter.

Redaktionens bedömning är att det, liksom i detta fall, ofta finns överdrivna förhoppningar bland så kallat vanligt folk om att samhällets beslutsfattare ska basera sakliga beslut på logiskt genomförda analyser.

 

Kommentar  från en fartygstelegrafist:
(2018-01-06 klockan 11.00)

– Har man suttit som gnist 8 timmar om dygnet och pytsat ut upptill två kw utan någon myndighet sagt eller skrivit något, då undrar man vad dom nu har kommit på.

Sovjetiska fartygsstationer hade antennmataren i hytten blymantlad, men deras gnistar ansågs ju ändå vara hjärntvättade. I deras fall spelade kanske ingen roll?

 

Länkar:
Här följer några länkar till det som Amatörradionyheterna skrev om Strålsäkerhetsmyndighetens fältmätning och det som följde därefter:

Vår första artikel

SSM tänkte fel: Tio gånger för hög effekt för 90 procent av Sveriges radioamatörer 

Amateur Radio Gate Sweden: Svårare prov, telegrafikrav och lägre effekter!  

Amatörradionyheternas sökresultat på ”Fältmätning”

Strålsäkerhetsmyndighetens rapport om mätningarna. Klicka här.

Etiketter: , , , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com