PTS saknar vetenskapligt stöd
för förslaget att sänka tillåten effekt
för svenska amatörradiostationer

Posted by Erik SM7DZV on 21 mars, 2018 in Nyheter |
Uppdaterat 2018-03-21

— Av Erik SM7DZV —

Frågorna som Amatörradionyheterna ställde till PTS. Svaren visar att myndigheten saknar vetenskapligt stöd för förslaget till effektsänkning.

Post- och Telestyrelsen, PTS, föreslår i nya föreskrifter som just nu utarbetas att den högsta tillåtna effekten för tillståndsfri amatörradio sänks från 1000 watt till 200 watt.

PTS bekräftar på direkt fråga från Amatörradionyheterna att myndigheten saknar vetenskapligt stöd för förslaget om effektsänkning. Det finns därmed ingen saklig grund för förslaget.

I utlämnade dokument från PTS ingår även en konsultrapport från ÅF, Ångpanneföreningen, som anges som förarbete. Amatörradionyheterna ifrågasatte kraftigt, på strikt vetenskapliga grunder, den mätning av elektromagnetiska fält i närheten av amatörradioantenner, (2015) som utgjorde del- eller förstudie till den nu åberopade rapporten från januari 2016. Mätningen av EMF utfördes av ÅF hösten 2015. Den person som gjorde mätdesign och författade ÅF:s rapport är samme konsult/radioamatör som på ett internetforum den 14 februari 2014 skrev

”Kommer att ta varje tillfälle i akt…”
“Jag har goda relationer med PTS å yrkets vägnar och jag kommer fortsättningsvis att ta varje tillfälle i akt att propagera för högre examinationskrav, återinfört telegrafiprov och kanske även sänkta effektgränser, grundat i EMC och EMF-resonemang.”

Remisstiden utgår 31 mars
Remisstiden för förslaget till ny förordning utgår den 31 mars. Innan dess återkommer Amatörradionyheterna med analys av förslaget och de underlag som PTS åberopar.

 

 

Förslag att sänka tillståndsfria effekten till en femtedel
Post- och Telestyrelsen, PTS, föreslår att högsta tillåtna tillståndsfria effekt för amatörradiosändare sänks från nuvarande 1000 watt till 200 watt. En nyckelfråga i sammanhanget är vilket vetenskapligt stöd det finns för förslaget om effektreducering.

PTS saknar vetenskapligt stöd för förslaget
På Amatörradionyheternas direkta fråga svarar PTS att man saknar vetenskapligt underlag för förslaget om effektreducering. PTS har dock som underlag bilagt ÅF:s, Ångpanneföreningens, rapport 2016 till Strålsäkerhetsmyndigheten, PTS och Elsäkerhetsverket. Den rapporten bygger på en mätning, december 2015, av elektromagnetiska fält i närheten av amatörradioantenner. Amatörradionyheterna belyste i ett stort antal artiklar våren 2016 brister i den för ÅF:s konsultrapport grundläggande fältstyrkemätningen.

Ny föreskrifterna väntas komma under hösten i år
Någon gång i oktober eller november 2018 väntas nya föreskrifter som kommer att utgöra ramar för svensk amatörradio.

Förslaget väckte uppmärksamhet för en månad sedan, när det visade sig att PTS föreslår att den högsta tillåtna effekten kommer att sättas till 200 watt för alla som inte söker tillstånd för högre effekter. enligt förslaget kommer de som söker tillstånd för högre effekter därefter att få lov att betala årliga avgifter till PTS.

Vilka regler kommer att gälla
för dem som vill fortsätta använda dagens effekter?
Redaktionen saknar idag kunskap om vilka villkor som måste vara uppfyllda för att beviljas ett sådana tillstånd. Vi återkommer på den punkten.

PTS svar på frågorna:
Den 23 februari begärde Amatörradionyheterna ut information och handlingar som har att göra med förslaget till nya föreskrifter. Våra frågor rörde ärendets beredning, uppgift om vilka handläggare samt beslutande chefer som berett förslaget, uppgift om vilka externa konsulter eller utomstående som formellt eller informellt deltagit i ärendets beredning, referenser till vetenskapligt stöd för förslaget samt förteckning över och utskrifter av övriga förarbeten till förslaget.

Post- och Telestyrelsen svarade samma dag med vändande post, och är myndighetens svar:


Ärendets beredning
Beslut den 16 februari 2017 av spektrumavdelningens ledningsgrupp rörande effektnivå amatörradio.
Protokoll från styrgruppsmöte nr. 3 4 december 2017,
Protokoll från styrgruppsmöte nr. 4 15 januari 2018

Uppgift om vilka handläggare samt beslutande chefer som berett förslaget
Beslut av spektrumavdelningens ledningsgrupp rörande effektnivå amatörradio. Spektrumavdelningens ledningsgrupp består av avdelningschefen Jonas Wessel, enhetscheferna Anna Beckius, Pia Högset, Karoline Boström och Lars Eklund, biträdande enhetscheferna Jesper Simons och Lena Liman, rådgivaren Ulf Johansson samt administratören Åsa Otto.
Projektdirektiv undantagsföreskrifter 2017/2018 av den 1 februari 2017

Uppgift om vilka externa konsulter eller utomstående som formellt eller informellt deltagit i ärendets beredning,
Inga konsulter

Referenser till vetenskapligt stöd för förslaget
Inga referenser till vetenskapligt stöd

Förteckning över och utskrifter av övriga förarbeten till förslaget
ÅF-rapport ”study of the distribution and usage profiles of amateur radio stations in Sweden” med projekt id 6071921 daterad den 27 januari 2016 har utgjort en delmängd av underlaget för att beräkna antalet berörda användare av föreslagen effektsänkning. Bifogas.

Vi bifogar även förslaget på föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare samt tillhörande konsekvensutredning.

 

Länkar:
Här är förteckningen över underlag för PTS förslag till nya föreskrifter för bland annat amatörradio, som vi fått oss tillhanda:

ku undantagsföreskrift 2018 180222 t Regelrådet

Projektdirektiv undantagsföreskriften 17-18 SLUTLIG

SLG-B mötesanteckningar 170216

styrgrmöte 3 PUFF18 171204

styrgrmöte 4 PUFF18 180115

Undantagsföreskrifter 2018 t Regelrådet

ÅF rapport (SSM_PTS_Elsäkerhetsverket)

Etiketter: , , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com