SSA sågar Post- och Telestyrelsens förslag
till nya föreskrifter för svensk amatörradio

Posted by Erik SM7DZV on 29 mars, 2018 in Nyheter |
Uppdaterat 2018-03-29 klockan 09.30

— Ledarkommentar av Erik SM7DZV —

SSA:s ordförande Anders Larsson SM6CNN står som undertecknare av SSA:s remissvar.
FOTO © Erik SM7DZV

SSA har yttrat sig över Post- och Telestyrelsens, PTS, förslag till ändringar i föreskrifterna för amatörradioverksamheten i Sverige.

På en enda punkt ställer sig SSA positiv till PTS förslag till nya föreskrifter för amatörradion: Öppnandet av 15 kHz för amatörradio på 60-metersbandet.

I övrigt kan SSA:s remissyttrande inte ses som mycket annat än en sågning, jäms med fotknölarna, av Post- och Telestyrelsens förslag.

SSA sätter fokus på godtycket
SSA:s sätter med sitt yttrande fokus på Post- och Telestyrelsens godtyckliga fjantande med frågor kring amatörradions villkor. Låt oss hoppas, att den remissomgång, som avslutas nu på påskaftonen, också blir början till slutet på det som av många har uppfattats som Post- och Telestyrelsens långvariga leveranser av beställningsföreskrifter och underliga bestämmelser initierade av självutnämnda experter på amatörradioutbildning, elektromagnetiska fält kring amatörradioantenner och, som nu, ounderbyggda krav på effektbegränsningar för amatörradiostationer.

Det är hög tid för PTS ledning att sätta stopp för den pågående fleråriga farsen och återupprätta myndighetens anseende.

Heder åt författarna
Heder åt SSA:s remissförfattare.

Rekommenderad läsning!
Klicka här
för att ladda ned SSA:s remissyttrande (pdf-fil).

 

Här följer en sammanfattning av SSA:s remissyttrande

(Mellanrubrikerna satta av redaktionen)

 

SSA påminner om kraven på konsekvensanalys
SSA inleder med att påminna myndigheten (sic.!) om kraven på konsekvensanalys vid regelutgivning SSA skriver:

En konsekvensutredning ska särskilt innehålla följande:
1. en beskrivning av problemet och vad man vill uppnå,
2. en beskrivning av vilka alternativa lösningar som finns för det man vill uppnå och vilka effekterna blir
om någon reglering inte kommer till stånd,
3. uppgifter om vilka som berörs av regleringen,
[…]
5. uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen medför och en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda regleringsalternativen,
6. en bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen

Kritiserar förslaget om sänka effekter
SSA kritiserar bland annat förslaget om sänkta uteffekter för amatörradion. SSA skriver:

PTS har inte på något tillfredsställande vis beskrivit vad som är syftet med regleringen och inte heller utrett konsekvenserna. En allmän sänkning av effektgränsen med motivering enligt förslaget skulle strida mot unionsrätten.
SSA avstyrker förslaget.

PTS föreslår att det för effekter högre än 200 watt ska krävas särskila tillstånd. SSA kritiserar den bristfälliga redovisningen och frånvaron av konsekvensanalys:

SSA frågar om hur PTS har tänkt att tillståndsansökningar ska behandlas

I det nu föreliggande förslaget har PTS inte närmare beskrivit hur man avser att tillämpa Lagen om elektronisk kommunikation vid bedömning av tillståndsansökningar. Ingen uppgift finns om vilka effektnivåer som ska kunna komma i fråga och ingen utredning har gjorts av vilka kriterier som ska beaktas vid bedömning av tillståndsansökningar. Ingen uppgift finns om giltighetstiden för ett tillstånd. De experimenttillstånd som hittills beviljats har användarna behövt
förnya var sjätte månad. Om syftet med tillståndsförfarandet är att fastställa sändarens position kan dessutom samma användare behöva ansöka om flera samtidiga tillstånd; ett för bostaden, ett för sommarstället och så vidare.

 

PTS argumenterar om störningar
på ”kortdistanskommunikation”
PTS argumenterar även kring störningar på utrustning för så kallad kortdistanskommunikation. Det denna kategori hör exempelvis av fjärrstyrda leksaker eller trådlösa stektermometrar (!). SSA skriver:

Trådlösa stektermometrar är inte radiokommunikation

Till skillnad från amatörradio är användning av utrustning för kortdistanskommunikation inte en erkänd radiokommunikationstjänst enligt ITU:s radioreglemente, utan regleras i stället i Europeiska kommissionens beslut, senast ändrat 2013. Av kommissionens beslut — framgår beträffande kortdistansutrustning att ”inga anspråk på skydd från skadlig störning från radiokommunikationstjänster kan ställas”.

Vidare anförs i skälen till kommissionens beslut, tredje stycket, att ”radiokommunikationstjänster, såsom de definieras i ITU:s radioreglemente, har dessutom företräde framför kortdistansutrustning, och det finns inte
några krav på att de skall skydda kortdistansutrustning från skadlig störning”.
För sammanlagt nio av de frekvensband där PTS föreslår en effektsänkning saknas således andra användare som skulle kunna bli störda. Detta gäller särskilt samtliga föreslagna band under 432 MHz utom ett. Varje försök att likställa kortdistanskommunikation med amatörradio strider enligt vår uppfattning mot EU-rätten.

SSA bemöter: ”Varför ändra det som fungerar”?

PTS konstaterar inledningsvis i konsekvensutredningen att inget alternativt förfarande till att meddela föreskrifter om undantag finns. I ljuset av detta framstår det som anmärkningsvärt att man vill avskaffa delar av det nuvarande undantaget för amatörradio. Här brister konsekvensutredningen med avseende på beskrivning av vilka alternativa lösningar som finns för det man vill uppnå och vilka effekterna blir om någon reglering inte kommer till stånd.

”Vilka blir de ekonomkiska konsekvenserna av förslaget?”

PTS bedömer ett nytt undantag för amatörradio i frekvensbandet 5,3515–5,3665 MHz innebär en administrativ lättnad och en ekonomisk besparing för användarna tillsammans om cirka 45 000 kronor. Samtidigt innebär tillståndsplikt för effekter över 200 W en administrativ börda och en ekonomisk kostnad på det tiodubbla.

”Vad skulle användarna få i utbyte mot mer byråkrati och högre kostnader?”

PTS har inte redovisat vad de enskilda användarna skulle få i utbyte för den ökade administrativa bördan och de ökade kostnaderna. Det finns skäl att anta att PTS intäkter från tillståndsavgifterna inte kommer att räcka till någon förbättrad tillsyn, utan i bästa fall endast kommer att täcka kostnaden för sin egen administration.

SSA anser att högsta generellt tillåtna effekt bör behållas på dagens nivå.


 

Amatörradionyheterna:
PTS förslag till föreskrifter en politisk inlaga
Vilar ej på vetenskaplig och radioteknisk grund

Vårt nyhetsmagasin konstaterade, efter att ha ställt frågor till PTS och fått svar, den 21 mars, att myndigheten saknar vetenskapligt stöd för de förslag till förändringar som man avser att genomföra.

Det var i och för sig inget att förvånas över, eftersom PTS ändringsförslag i allt väsentligt inte var av teknisk utan av politisk natur.

Läs artikel i Amatörradionyheterna den 21mars: Klicka här

Print Friendly, PDF & Email

Etiketter: , , , , , , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com