Kvarnbergets radioamatörer ytterst kritiska
till PTS förslag om nya föreskrifter: ”Godtycke.
Strider mot egen policy och gällande EU-regler”

Posted by Erik SM7DZV on 1 april, 2018 in Nyheter |

Delar av Kvarnbergets Amatörradioförenings antennanläggning i Täby/Vallentuna.
Antenner och Antennarrayer mellan 1,8 MHz till 24 GHz. Klicka här för länk

— Av Erik SM7DZV —

Kvarnbergets Amatörradioförening SK0UX/SJ0X är i sitt remissyttrande ytterst kritiskt till PTS förslag om flertalet nya föreskrifter för svensk amatörradio.

Kvarnbergets Amatörradioförening kritiserar förslaget om sänkta tillåtna effekter för svenska amatörradiostationer, som man anser vara en såväl radikal som omotiverad ändring av villkoren för amatörradioanvändare i Sverige.

Man kritiserar även förslagets många brister rörande harmonisering av de föreslagna svenska reglerna med bestämmelser som råder i våra grannländer.

Föreningen instämmer helt i det som sagts i SSA:s yttrande över förslaget och går steget vidare:

Om PTS framhärdar: -Återlämna delegationen!
Om PTS trots allt väljer att driva igenom den föreslagna förändringen av undantagsföreskriften och sänker högsta tillåtna effekt till 200W P.E.P. ställer sig föreningen bakom att SSA återlämnar den delegeringen att administrera bland annat provförrättning, registerhållning, utfärdande av certifikat och specialsignaler med mera:

Dessa administrativa arbetsuppgifter tillsammans med den stora mängd ansökningar om högeffekttillstånd som kommer inkomma myndigheten kommer innebära kostnader för PTS i mångmiljonklassen, något som SSA hittills har skött kostnadsfritt åt PTS.

Länk
Hela yttrandet (pdf för nedladdning):
Remissvar_Dnr_18-823_KVARF_Slutversion (1)-1

 

 

Föreningen påtalar att PTS inte har redovisat hur tillståndsprocessen för ansökningar och beslut om  högeffekttillstånden ska gå till. PTS har inte heller redovisat vilka villkor som kommer uppställas. Föreningen ger exempel på redan etablerat godtycke från PTS och hur beslut har fattats i strid mot gällande EU-regler:

En av föreningens medlemmar har ansökt om ett högeffekttillstånd på 10 W i
2,4 GHz-bandet för att kunna kommunicera mot en planerad geostationär satellit. PTS har avslagit ansökan bland annat med motivering att medlemmen bor i ett villaområde samt att risk för störning kan uppstå för annan spektrumanvändning i samma frekvensband, vilket i detta fall är kortdistansutrustning exempelvis fjärrkontroller till leksaker och trådlösa ugnstermometrar.

Trådlösa stektermometrar är inte radiokommunikation
Kortdistansutrustning är icke erkändas radiokommunikationstjänster enligt ITU:s radioreglemente. Kvarnbergets Amatörradioföreningen sammanfattar:

Kommissionens beslut, tredje stycket, säger dessutom att “Radiokommunikationstjänster, såsom de definieras i ITU:s radioreglemente, har företräde framför kortdistansutrustning, och att det inte finns några krav på att de skall skydda kortdistansutrustning från skadlig störning”. PTS beslut är därför inte i enlighet med EU-rätten.

Vidare säger PTS i sin egen spektrumstrategi att “PTS ska möjliggöra utveckling av radiobaserade användningar genom tillräcklig tillgång på radiospektrum” samt att “Efterfrågan ska styra spektrumtilldelning för övriga användningar”.

PTS motverkar därför sin egen intention med beslutet att inte godkänna den högeffekttillståndsansökan vår medlem har skickat in.

Vi befarar därför med denna erfarenhet att godtyckliga argument kommer ligga till grund för vilka som får sina högeffekttillståndsansökningar godkända beroende på vilken geografisk plats man bor på samt vilken effektnivå man ansöker om.

Många föreningsmedlemmar använder föreningens antennsystem med sin egen radioutrustning, och sin egen anropssignal. Många amatörradioanvändare använder också amatörradiosändare på flera olika platser, till exempel hemifrån och från sommarstugan liksom från flera olika amatörradioföreningar. Många använder dessutom portabla radiosändare från fordon som bil eller båt eller till fots.

Slutsatser

Kvarnbergets Amatörradioförening sammanfattar: ”Förslaget kan inte accepteras i sin nuvarande form”

– Det finns ett antal förordningar vars krav konsekvensutredningen inte följer, både i form och sak, och förslaget kan alltså inte accepteras i sin nuvarande form.

”Bristerna i konsekvensutredningen
omöjliggör en komplett granskning av förslaget”

De exemplifierade bristerna i konsekvensutredningen omöjliggör en komplett granskning av PTS förslag, då underlaget ej utgör ett komplett förslag som kan granskas som en helhet. De exemplifierade bristerna illustrerar därmed den otydlighet som förslaget har, och därmed inte kan bedömas hur väl det kan fungera eller i värsta fall vara föremål för ett godtycke som torde vara helt uteslutet i den myndighetsutövning PTS förväntas utföra. Det är därmed inte klargjort vilka villkor som gäller samt att dessa kommer att följas på rättssäkert sätt. Detta accentueras av det redan existerande fallet som i sig illustrerar att problem föreligger, vilket hade kunnat undvikas av tydliga regler och ett komplett underlag som utgår från
detsamma.

”Amatörradio- och satellittjänsten kvar i undantagsföreskriften”

– Vi anser att amatörradio- och amatörsatellittjänsten skall kvarstå i PTS undantagsföreskrift men att användningen gällande högsta tillåtna effekt harmoniseras tydligare mot våra närmaste grannländer i enlighet med PTS egen spektrumstrategi.

”Högsta effekt ska harmoniseras med Sveriges grannländer”

Många av grannländernas effektgränser på 1500 W orsakar inte andra användare i respektive spektrum olägenheter eller utgör någon störningsproblematik varför svenska bestämmelser snarare borde harmoniseras med de bestämmelser som råder i vår närhet.

”PTS motverkar sin egen spektrumstrategi”

PTS egen spektrumstrategi säger att “PTS ska verka för en bred internationell harmonisering med så få begränsningar som möjligt”. Utan detta får vi olika förutsättningar för experimentverksamhet – något som är särskilt viktigt i tävlingssammanhang. Finland tillåter 1500 W på de flesta amatörradioband. Norge m.fl. grannländer tillåter också 1000/1500 W för amatörradiotjänsten mellan 1850-2000 kHz vid stora internationella tävlingar genom ett undantag mot WRC-03 FN 5.96.

”Höj högsta tillåtna effekt till 1500 watt”

– Vi anser därför att högsta tillåtna effekt skall höjas från 1000 W p.e.p. till 1500 W P.E.P. i undantagsföreskriften (för alla amatörradioband som idag har 1000 watt  P.E.P.) för att harmonisera med våra närmsta grannländer.

”Höj effekten på 1850 – 2000 kHz”

– Vi anser att PTS i samråd med SSA identifierar vilka internationella tävlingar som
kräver högre effekter mellan 1850-2000 MHz (än dagens 10W) och under denna begränsade tid möjliggör användning av 1500 W p.e.p. mellan 1810-2000 kHz för att harmonisera till grannländerna, samt att PTS skall följa sin egen spektrumstrategi som säger att “PTS ska verka för att allt spektrum på sikt ska kunna delas”. Norge tillåter i bandet 1850-2000 kHz 1000W, Estland 1500W, Polen 1500W. Sverige har den absolut mest konservativa hållningen genom att bara tillåta 10W p.e.p. vilket idag drabbar svenska radioamatörer synnerligen negativt vid internationella tävlingar då vi inte har lika villkor som radioamatörer i våra grannländer.“PTS ska verka för en bred internationell harmonisering med så få begränsningar som möjligt”

 

”Höj effektwn till 1500 watt på 10 MHz”

– Vi anser att i bandet 10.100-10.150 MHz så skall högsta möjliga effektnivå höjas från 150W p.e.p. till 1500W p.e.p. för att harmonisera med grannländerna. Norge, Finland, Danmark och Estland m.fl. tillåter 1000/1500W p.e.p. som högsta tillåtna effekt i bandet. “PTS ska verka för en bred internationell harmonisering med så få begränsningar som möjligt”

 

”Höj effekten till 1000 watt på 50 MHz”

– Vi anser att i bandet 50.0-50.2 MHz så skall högsta möjliga effektnivå höjas från
200W p.e.p. till 1000W p.e.p. för att harmonisera med grannländerna. Norge, Danmark och Estland m.fl tillåter 1000W p.e.p. som högsta tillåtna effekt i bandet. “PTS ska verka för en bred internationell harmonisering med så få begränsningar som möjligt”

 

”Återlämna delegationen om PTS framhärdar!”

– Om PTS trots allt på felaktig grund väljer att driva igenom en förändring av undantagsföreskriften och sänker högsta tillåtna effekt till 200W p.e.p. ställer vi oss bakom att SSA återlämnar den delegation man uppbär från PTS att administrera bland annat Provförrättning, Registerhållning, Utfärdande av certifikat och specialsignaler med mera. Dessa administrativa arbetsuppgifter tillsammans med den stora mängd ansökningar om högeffekttillstånd som kommer inkomma myndigheten kommer innebära kostnader för PTS i mångmiljonklassen, något som SSA hittills har skött kostnadsfritt åt PTS!

Godtycklig effektsänkning skulle döda
en väl fungerande amatörradioverksamhet

– Slutligen kan man konstatera att en “godtycklig sänkning” av effekten till 200W, där möjligheten att nyttja högre effekter genom att söka högeffekttillstånd inte är självklar, vilket vi visat, skulle innebära att PTS tar död på en idag väl fungerande verksamhet och därtill stor spektrumanvändare med primär status hos ITU. Amatörradio- och amatörssatellittjänsten har det senaste 100 åren bidragit starkt till att Sverige är den framstående tele- och radionation som vi är idag.

Print Friendly, PDF & Email

Etiketter: , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com