2004 överlät PTS amatörradiofrågorna till SSA
Bryter nu konsensus genom nya föreskriften

Posted by Erik SM7DZV on 16 september, 2018 in Kommentar, Nyheter |
Uppdaterat 2018-09-16 klockan 21.50.

I QTC nummer 11 2004 redogjorde dårvande ordföranden för SSA Gunnar Kvarnefalk SM0SMK för reglerna om den nya avgiftsfria amatörradion. Den nya ordningen hade tillkommit på initiativ av PTS och hade utformats i samförstånd utan några som helst motsättningar.

— Ledare av Erik SM7DZV—

På tisdag väntas styrelsen för Post- och Telestyrelsen, PTS, besluta om att återinföra krav på tillstånd och avgifter för vissa amatörradiosändare. PTS bryter därmed ensidigt den ordning man själv tog initiativ till, och som man utformade i total enighet med SSA:s dåvarande ledning.

Radiostationer med lägre effekt än 200 watt kommer dock att även fortsättningsvis att vara befriade från tillstånd.

I den nuvarande handläggningen kan skönjas spår av årslånga lågintensiva motsättningar mellan PTS och SSA.

Tillstånden för amatörradio har varit avgiftsbefriade sedan den 1 oktober 2004. Förändringen den gången tillkom på PTS initiativ. Myndigheten hade läst ett dokument från EU, där det hade skrivits att nationella myndigheter inte skulle hålla på att rota med bagatellfrågor. Samsynen som fanns på frågan framgick senare i ändringarna av Lagen om elektronisk kommunikation, LEK, 2011. Riksdagens beslut därefter innebar att man såg det som rationellt och riktigt att SSA ansvarar för vissa amatörradiofrågor. Se förarbeten i nedanstående pdf-fil.

 

Flera års lågintensiva motsättningar mellan SSA och PTS
När PTS nu tar tillbaka rätten att utfärda och avgiftsbelägga tillstånd för amatörradio har pendeln svängt tillbaka, långt förbi utgångsläget 2003. 2018 års nya föreskrifter för amatörradio bär tydliga spår av de fleråriga lågintensiva motsättningar — om nu inte begreppet konflikt ska tillgripas — som inleddes ungefär när departementet och riksdagen behandlade frågan om om ändringar i LEK 2011.

Började med att SSA beskylldes för att ha för enkla provfrågor
Meningsmotsättningarna inleddes genom att några radioamatörer angrep SSA:s ledning och hävdade att proven för blivande radioamatörer var för enkla och inte skulle stå sig i en internationell jämförelse. Uppfattningen fick fäste inom PTS, vilket ledde till en uppslitande konflikt mellan myndigheten och SSA kring den så kallade provdatabasen.

Handlade både om upphovsrätt och förvaltningsregler
Motsättningarna gällde dels frågor om upphovsrätt, dels att PTS under en inledande fas krävde att SSA skulle överlämna sina provfrågor till en person som administrerade en google-drive utanför myndigheten. Hanteringen ledde så småningom fram till dagens i många fall ifrågasatta provfrågor och krångliga procedurregler för själva certifikatproven.

Ett möte i ”kamratlig och vänskaplig anda”
Den 29 augusti hölls ett möte mellan representanter för PTS och SSA:s ledning om de nu föreslagna nya föreskrifterna. Sakfrågorna kring föreskrifterna förefaller att ha avhandlats i det som Kreml, under den gamla sovjettiden, brukade redovisa som ”kamratlig och vänskaplig anda”. För den i kremlologi oinvigde betydde formuleringen att man varit totalt oeniga. Utfallet av mötet den 29 augusti blev att PTS körde över SSA (se länk nedan).

Kuggfrågor och slamkrypare bort ur provdatabasen
Parterna kom dock överens om att SSA skulle rapportera kuggfrågor och slamkrypare i PTS nuvarande frågebatteri till blivande radioamatörer. PTS lovade att därefter ta bort de olämpliga frågorna.

PTS agerar på statsmakternas uppdrag
Först ska konstateras att PTS har statsmaktens uppdrag och rätt att utfärda föreskrifter för bland annat amatörradiosändare. Myndigheten behöver inte förhandla med någon, till exempel med SSA. Dock förutsätts att myndighetens beslut följer EU:s regler för god förvaltningssed och vedertagen svensk förvaltningspraxis.

PTS bryter ensidigt sin överenskommelse med SSA
Frågan om de nya föreskrifter som väntas träda i kraft den 1 november i år kan betraktas ur två aspekter. Den första handlar om att PTS bryter sin överenskommelse med SSA om avgiftsfri amatörradio, och där tidigare konsensus mellan PTS och SSA godkänts av riksdagen. Rent juridiskt kan PTS agera efter eget gottfinnande. Som framhölls ovan har PTS både makt, befogenheter och riksdagens uppdrag att reglera formerna för hur amatörradio ska tillåtas verka i vårt land.

Myndigheten har förlorat sin insikt om amatörradions betydelse
Förslaget till nya föreskrifter för amatörradio visar dessvärre även, med all tydlighet, att myndigheten har förlorat sin tidigare insikt om amatörradions betydelse. I motiveringen för att öppna det av ITU 2015 rekommenderade nya amatörradiobandet på 5 megahertz skriver PTS att amatörradio är en hobbyverksamhet. I motiveringen skrivs däremot inte ett ord om amatörradions dokumenterade samhällsnytta. I Sverige handlar det om radioamatörer som genom sin hobby upprätthåller kunskaper och därigenom kan fungera i Frivilliga resursgrupper och andra typer av organisationer för katastrofhantering. Med täta mellanrum förekommer internationella nyhetsrapporter, en masse, om radioamatörer och amatörradioorganisationer som deltagit med avgörande insatser under och efter ödesdigra naturkatastrofer.

Tidigare: Direkta kontakter och konsensus
När SSA:s tidigare ordförande Gunnar Kvarnefalk, SM0SMK, berättar om hur frågorna om avgiftsfri amatörradio sjösattes säger han att kontakterna gick direkt mellan SSA och handläggarna på PTS, samt att kontakterna präglades av ömsesidig förståelse och respekt. Idag talar PTS till radioamatörerna genom att att öppna tillsynsärenden och genom sina jurister. Det förefaller vara uppenbart, att frågor som gäller amatörradions samhällsnytta inte ingår i den svenska juristutbildningen. Detaljreglering verkar däremot inte främmande och EU-dokumentet, som låg till grund för att amatörradion gjordes avgiftsfri för i dagarna fjorton år sedan, har fallit i glömska liksom myndighetens egen dokumentation om den samförståndslösning som låg till grund för delegeringen till SSA.

Sverige ska inte ensidigt ska införa regler
som markant avviker från resten av världen
Den andra delfrågan handlar om att de nya föreskrifterna sänker den tillståndsfria amatörradions högsta tillåtna effekt, inom de flesta amatörradiobanden, från en kilowatt till 200 watt. Förslaget är ytterst märkligt. Sverige är ensamt i världen om att sänka amatörradions effekter till den nivån. Ett grundläggande förhållningssätt i lagstiftningssammanhang är att Sverige inte ensidigt ska införa regler som markant avviker från resten av världen.

Strider även mot PTS egen spektrumpolicy
Effektsänkningen strider även mot PTS egen spektrumpolicy där Princip 5 stadgar att PTS ska verka för en bred internationell harmonisering med så få begränsningar som möjligt.

Valet av 200 watt godtyckligt och tillyxat
— Saknar vetenskapligt stöd
När det gäller valet av 200 watt som gräns för avgiftsfri amatörradio är nivån godtyckligt tillyxad. Amatörradionyheterna har frågat PTS vilka vetenskapliga grunder som finns för just den nivån, och svaret på frågan var att vetenskapligt stöd saknas.

Vi redovisar PTS svar på våra frågor i separat artikel
Redaktionen har som bekant också nyligen ställt sju ytterligare frågor kring de nya föreskrifterna och PTS har svarat. PTS svar på frågorna kommer att redovisas i en separat artikel.

Länkar
Förarbete till ändring av LEK 2011 -avsnittet om amatörradio
Amatörradionyheterna: Artikel om SSA:s möte med PTS den 29 augusti
PTS spektrumstrategi: Principer för pts-spektrumstrategi-sidan 4
Amatörradionyheterna: PTS saknar vetenskapligt stöd för valet av 200 watt som effektgräns

Print Friendly, PDF & Email

Etiketter: , , , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com