Vindkraftbolag beordras avbryta driften
Stör TV-signaler till kraftverkens grannar

Posted by Erik SM7DZV on 14 november, 2020 in Nyheter |
Uppdaterat 2020-11-15 klockan 14.25.

TV-signaler som reflekteras i vindkraftverkens vingar behöver längre tid för att nå TV-mottagaren än den radiovåg som går direkt, den kortaste vägen. När de olika signalerna interfererar bildas störningar i mottagaren.

Källa: Expert Group Study on Recommended Practicies for Wind Turbin Testing and Evaluation: 5. Electromagnetic Interference, sidan 5.
ERA Technology Ltd. Leatherhead, Surrey KT22 7SA United Kingdom.

Norska energimyndigheten NVE har beordrat Vardafjellet vindkraftverk i Rogaland att stanna alla sina turbiner, eftersom de stör TV-signalerna till boende i närheten.

Det var i höst som NVE, Norges Vattendrags- och energidirektorat, fick veta att det nyuppförda vindkraftverket stör det digitala marknätet. Det är TV-signaler till närboende som störs.

Vindkraftverket ålades att åtgärda problemen senast den 6 november. Först stoppades två av turbinerna , men störningarna fortsatte. Det ledde fram till att vindkraftföretaget nu har ålagts att stanna alla turbinerna senast den 16 november klockan 1500.

Tidsförskjutning eftersom signalerna går olika långt
I en en engelsk rapport anges den vanligaste orsaken till störningar på TV-mottagning från vindkraftverk vara reflektion av signalerna i vindkraftverkens stora propellrar. Radiovågor som reflekteras får längre väg från sändaren till mottagaren än den radiovåg som går direkt. Störningen uppstår därför att de två delarna av radiosignalen behöver olika lång tid att nå mottagaren. Se figur i början av artikeln.

 

Sciencedirect.com
På nätsajten sciencedirect.com finns en artikel som visar hur vindkraftverk påverkar olika former av elektronisk kommunikation, bland annat TV-mottagning och radarvågor. Här uppdelas störningar i direkt skuggade områden, dvs bortfall av signaler (Figur 14)  och backscattering av reflekterade signaler där radiovågorna behöver olika lång tid för att komma från sändaren till mottagaren (Figur 15).

FIGUR 14: Områden där TV-signalerna skuggas helt eller delvis av en vindkraftpark.
Källa Sciencedirect.com.

Figur 15 Backscattering: Representation av signalspridningen på vindkraftverk som leder till en tidsvarierande flervägskanal i mottagaren (i detta fall en mobilenhet för mätning).
Källa Sciencedirect.com.

Wind Energy The Facts
På nätsajten Wind Energy The Facts uppges att störningarnas omfattning och art beror av

• Vindkraftverkets placering mellan mottagare och sändare.
• Rotorbladens egenskaper.
• Mottagarens egenskaper.
• Signalfrekvens.
• Radiovågens utbredning i den lokala atmosfären.

Generatorerna ger sällan problem
Störningar på elektronisk kommunikation orsakade av vindkraftverk eller vindkraftparker härrör huvudsakligen från tre olika källor: Torn, roterande blad och generator. Det elektriska systemet uppges vanligtvis inte vara något potentiellt problem.

Torn och propellrar vanligaste problemkällorna
Torn och blad kan blockera, reflektera eller bryta de elektromagnetiska vågorna. Moderna blad är vanligtvis gjorda av syntetiska material som har en minimal inverkan på överföringen av elektromagnetisk strålning. Problemen med störning av elektromagnetiska signaler sammanfattas:

Svårt utesluta störningar vid lokalisering nära bebyggelse

Störningar till mobila radiotjänster är vanligtvis försumbara. Störningar till TV-signaler har tydligt minimerats genom att metallblad ersätts med syntetiska material. Men när turbiner installeras mycket nära bostäder har det visat sig svårt att utesluta störningar.

Erik SM7DZV

 

Tack
Till Anders  SM6WLH för nyhetstips och ovärderlig hjälp med sökningar på Internet.

 

Länkar:
• Vardafjellet vindkraftverk – NVE har fattet vedtak om stans av alle turbiner.
• Expert Group Study on Recommended Practicies for Wind Turbin Testing and Evaluation: 5. Electromagnetic Interference.  
• Sciencedirect.com: Impact analysis of wind farms on telecommunication services 
• Wind Energy Thea Facts: Electromagnetic interferences 
• ERA: RF Measurement Assessment of Potential Wind Farm Interference to Fixed Links and Scanning Telemetry Devices  (Pdf)

Print Friendly, PDF & Email

Etiketter: , , ,

Copyright © 2014-2023 Amatörradionyheterna All rights reserved.
This site is using the Hamnews.dzv.se Child-Theme, v3.1.4, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com